I SIMON DE BRIENNE 16 31 0:0. 6 4 3 1 12 0:0. 7 18 0. 0 0. 0 0. 0 0. 4 0. ,,Voor Nieuw jaers geld Van ’t Generaliteyts comptoer Van de Staten van Holland Van de Staten Generael Van den Raet van Staten Van den Hogen Raet Van de abdie van Rhijnsburgh Van de leengoederen d'een jaer minder en d’andere meerder sijnde geweest wel jae- ren van 58.0.0 en ten minste tiershuis, waarvan thans sprake is en dat gelegen was aan de Zuidzijde van het Binnenhof, ten Oosten van de drukkerij van de Staten van Holland1); tegenwoordig verrijst daar ter plaatse het gebouw van de Tweede Kamer. Voor de bewoning van dit huis moest De Brienne aan de erfgenamen van Jacob van der Poel 3000 Car. gul dens uitbetalen ter vergoeding van vroeger uitgegeven kosten van reparatie en verbetering, welk bedrag hij weer op zijn opvolger-bewoner zou kunnen verhalen. De Brienne zelf achtte nieuwe reparaties noodzakelijk en hij liet daartoe een bestek opmaken door de aannemers Jan van Rooyen en Gijsbert Blooteling. Hij verzocht om het bedrag der onkosten, groot 2000 guldens, later te mogen verhalen op zijn opvolger, hetgeen Gecommitteer de Raden goedkeurden2). Later werd dit bedrag nog verhoogd. Aan de portiersplaats waren emolumenten verbonden. Deze werden door De Brienne geschat tusschen 127 en 163 guldens per jaar, volgens het hierna volgend staatje: Zie afbeelding No. 1. 2) Resol. Gecomm. Raden van Holland enz., 3 Maart 1685.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 26