SIMON DE BRIENNE 24 1) Vermoedelijk de echtgenoote van den in 1694 overleden meester Cornells ten Hove, secretaris van de Generaliteits-Reken- kQITId* 2) Nass. Domeinarchief, No. 603, fol. 126 vo. Kort na 1700 zal het nieuwe huis gereed zijn gekomen; althans, van dat jaar dateert een opgave var kosten, door Mevrouw Ten Hove 1die toen het huis ten Wes ten van De Brienne's huis van Pauw gehuurd had, in gediend. Zij klaagt, dat zij een jaar lang geen behoorlijk gebruik van haar huis heeft gehad en dat zij geregeld de wacht heeft moeten laten houden, om niet door het werkvolk bestolen te worden. Als aannemer van het nieuw gebouwde huis aan den Langen Vijverberg zien we optreden Gijsbert Bloote- lingh, die reeds vroeger werk had verricht voor De Brienne; immers, hij was het, die als metselaar het een en ander verbouwde aan het portiershuis op het Binnen hof. Hij nu werd aangesteld als „vabryck” en heeft, blijkens een verklaring van 15 September 1702, de be-, stekken en teekeningen gemaakt. Als „toeziener” had hij aangesteld mons, Marckius de Winter, die bij dag en nacht in het huis had gelogeerd, om te zorgen, dat de buren geen last van de bouwerij zouden ondervinden. We hebben hiervóór gezien, dat Mevrouw Ten Hove reden had eenigszins sceptisch te staan tegenover deze dag- en nachtveiligheidsdienst. Het is welhaast een uitzondering, wanneer de namen van degenen, die in de 17de en 18de eeuw werkzaam waren bij den bouw van een huis, ons bewaard zijn ge bleven. Van het huis, dat Simon de Brienne liet bouwen, weten we nu, dat Gijsbert Blootelingh de architect was. Hij is ongetwijfeld dezelfde, die voorkomt als architect en controleur van de grafelijkheidsgebouwen 2). Dank zij de nota’s van den bouw, die oogenschijnlijk alle be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 34