SIMON DE BRIENNE 25 Zie afbeelding No. 2. waard zijn, leeren we de namen der verschillende hand werkslieden kennen alsmede de bedragen, welke zij in rekening brachten. Simon Classon verzorgde het schil derwerk en rekende daarvoor rond 1375 guldens; Jo hannes de Hondt leverde voor ruim 2866 guldens lood voor pijpen, bakken, pompen enz.; Dirck Drijfhout, mees- ter-steenhouwer, bracht 4660 guldens in rekening; Jacob Coster, meester-metselaar, rekende voor metselwerk en steenen 11238 guldens; Hendrick Schoof, meester-sloten- maker, diende een rekening van 2324 guldens in; Cor nells van den Burgh, de leidekker een van 1058 guldens, terwijl de timmerman Johannes Swaartveger 14595 gul dens voor zijn werkzaamheden verlangde. Dit waren de groote posten; met nog enkele kleinere vermeerderd, blijkt het, dat de bouw van het huis ongeveer 40000 gul dens had gekost. Het resultaat van dit onder Bloote- linghs leiding tot stand gekomen werk is het gebouw van drie verdiepingen met den trapgevel, te zien op de bij gaande reproductie van een teekening uit het begin van de 18de eeuw1) Later is dit huis met een er naast ge legen perceel verbouwd tot het tegenwoordige Lange Vijverberg No. 12, waar tot voor kort het restaurant Anjema gevestigd was. In dat huis nu heeft de postmeester De Brienne, zoo- als hij in dien tijd steeds genoemd werd, nog een aantal jaren gewoond. Hij oefende daar met zijn echtgenoote het ongetwijfeld lucratieve ambt van postmeester uit. Als deelgenoot in de posterij op Brabant en Vlaanderen zien we optreden Nicolaas Clignett, die te Leiden woonde en aan wien in die stad de zorg voor de verzending was opgedragen. Dit compagnonschap leidde in 1702 tot ern stige verwikkelingen, toen de postroute in verband met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 36