den Vijverberg werd den 15den Sep- aan meester Frederik Sluysken, van Holland, voor een som van De Vivier; de reeds genoemde medici Cocq, Revershorst en Van Ouwenk; De Cretser, de notaris, ten overstaan van wien hij zijn testament had gemaakt; Hugo van der Meer, zijn administrateur in postzaken; zijn buurman Van Ruytenberg, heer van Vlaardingen, die ten Westen naast hem woonde; zijn gewezen huurlieden, toen hij nog op het Binnenhof in het portiershuis verblijf hield, de drukkers Jacob en Paulus Scheltus, en verder nog eenige anderen, onder wie vijf Delftsche heeren, nl. wees meesters en secretaris van de Weeskamer aldaar, die waren uitgenoodigd in verband met het feit, dat De Brienne zijn nalatenschap onder bèheer van de Wees kamer te Delft had gesteld met uitsluiting van de Haag- sche Weeskamer. Het laatste testament van den thans overledene, dat van den 13den Januari 1707 dateert, bevatte de navol gende curieuse bepaling: na aftrek van eenige legaten zou de nalatenschap komen aan De Brienne's drie broe ders Nicolaas, Thomas en Simon Veillaume of hun na komelingen; het kapitaal zou gesteld worden onder be heer van de Weeskamer te Delft en zoolang genoemde nakomelingen Roomsch-Katholiek zouden zijn of blijven, zouden zij van dat kapitaal slechts een zeker aandeel van de rente ontvangen. Maar als zij de dwalingen dezer kerk zouden afzweren aldus de bewoordingen van het testament en in Holland zouden komen wonen, zouden zij een aandeel van het kapitaal zelf ontvangen. Deze bepaling is aanleiding geweest, dat in den loop der jaren een enkel afstammeling der gebroeders Veil laume zich metterwoon in Holland gevestigd heeft en tot het Protestantsche geloof is overgegaan. Het huis aan tember 1707 verkocht president van. het Hof SIMON DE BRIENNE 29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 41