SIMON DE BRIENNE 32 1 van 252 ,,’t Speelend horlogie404 ,,’t Hang horlogie met repetisie 300 ,,8 Armblakers2062 17" De twee koetspaarden gingen voor 240 guldens de hand, de karos voor 331 guldens, de kales voor guldens. Apart werden verkocht de pruik van den over ledene met de fluweelen pruikendoos en de kop, om haar om te kammen; piëteitvol kocht zwager Germain deze, wellicht ook met de bedoeling, om de pruik later zelf te dragen. Aan Philip Germain waren uit den boedel nog toegewezen de familieportretten, te weten van zijn zus ter Maria, De Brienne’s echtgenoote, van zijn broe ders Johan en Daniël Germain, van zijn zwager Persode en van diens vrouw Judith Persode-Germain. Voorts een familiestuk, hemzelf, zijn vrouw en zijn overleden dochtertje voorstellende, alsmede een olijfhouten kabinet. Het totale vermogen blijkt 234644 guldens te bedragen; na aftrek van alle lasten blijft er 115685 guldens 10 stui vers over, welke som op de in het testament genoemde voorwaarden ter beschikking blijft van de erfgenamen. Uit de rente van dit kapitaal zijn uitkeeringen gedaan aan afstammelingen der Veillaume’s. Maar doordat hun aantal in den loop der jaren steeds grooter werd, ver minderden de uit te keeren bedragen in evenredige mate. Ten langen leste was de spoeling zoo dun geworden, dat de lasten voor den Staat, die sedert de administratie van het fonds op zich had genomen, niet in verhouding stonden tot de voordeelen voor de deelgerechtigden, die zich met een wel zeer gering bedrag in geld per jaar zagen verrijkt. Bij de wet van 3 April 1922 (Stbl. no. 45) werd toen, gelijk hiervoor is medegedeeld, besloten, de stichting op te heffen en het nog resteerende kapitaal te verdeelen. De archiefstukken, betrekking hebbende op het fonds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 44