De rekening van '65 houdt de twee posten nog ge scheiden. Over de twee volgende jaren is de omschrij ving minder duidelijk. De rekening van '68 heeft de twee i van 2 pond versmolten en ver schijndag „lambarty”; St. Lambertusdag viel dus samen met de markt te Valken zoo door tot Lamberti '72 toe. Na leemte van 16 jaar in de lijst der reke- we den draad in 1488 weer kunnen onder het hoofd „Ander ontfanck posten tot een enkele meldt als ver: op 17 September en burg. Dit gaat dan 1472 volgt er een ningen. Wanneer opvatten, vinden we van lantrenten gelegen in den Hage ende in Hage- ambacht”, een post, die aansluiting geeft op de reke ningen van '64 tot '72. Hij luidt nl.: „Op Aernt die backers woninge an die duyn ende plach Betgen Mairtins te geven ende versceen Lambaerty a° LXXXVIII ij 1b”. We zouden daar dan te maken hebben met een nazaat van Martijn Jacobsz. Martijn zelf zou dan tusschen 1472 en 1488 overleden zijn, want Betgen Mairtins zal men wel mogen opvatten als den naam van de weduwe van Martijn Jacobsz. De ligging ,,an die duyn” komt overeen met de belending „mijn liefs heeren duin” en is niet in strijd met de omschrijving „benoorden Den Haag” in de rekening van 1464. Het is overbodig alle elkaar op volgende rekeningen aan te halen, omdat de betreffende post gemeenlijk in geheel of nagenoeg de zelfde bewoor dingen van de eene in de andere rekening overgenomen 39 EN HET BUITENGOED ZORGVLIET bepalingen als de volgende, die ik elders aantrof: 20 pd holl., te betalen de helft binnen een maand na Voorschotermarkt, de andere helft binnen een maand na Valkenburgermarkt (anno 1310); of nog sterker: een landhuur van 10 pd van 40 gr. vl. verschijnende Voorschoter- en Valkenburgermarkt binnen de twaalf nachten van Kerstmis wel en ten volle betaald (anno 1584, Jaarb. Die Haghe 1942, bl. 102). De betalingstermijnen waren in deze gevallen zeer rekbaar gesteld, maar als die rekbaarheid niet in de akte uitgedrukt was, zal het in de praktijk toch wel dien kant uitgegaan zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 51