W-zijde: Dirk Jansz. Pint. wo- Jan N.-einde: 's heeren wildernis. Z-einde: Cornelis Wil- lemsz. Scholdam. O-zijde: Cornelis Jansz. van Montphoorts ning, afkomstig van Bruynsz. Om te laten zien dat het landgoed van Jan Bruynsz., in welks bezit Cornelis Jansz. van Montphoort hem op volgde, het betreffende perceel in Segbroek bij den Scheveningschen weg is, dient aangetoond te worden ten eerste, dat Willem Dirksz. de nazaat was van Daniel Heinriksz, en ten tweede dat hij nergens anders in Haagambacht land met een huis erop zijn eigendom kon noemen. Het doorslaande bewijs van het eerste leveren de hofboeken. De post slaande op de woning van Willem Dirksz. (van Eyckenduynen1in het Claas Robbrechtszoons land in het hofboek van 1561 moet op den naam van den eigenaar na de zelfde zijn als die voor Daniel Heinriksz. uit het hofboek van 1512. Dat blijkt bij vergelijking der posten zonneklaar zoowel door de plaats in de opsomming der perceelen als door het gelijke bedrag van de erfhuur. Ten aanzien van het tweede punt valt vooreerst op te merken, dat Willem Dirksz in 1563 en 1565 nog dezelfde woning en landen bezat als in 1541 en ook als in 1543 2). Om den lezer OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 48 f’ Dit is de eenige plaats, waar deze toevoeging aan zijn naam voorkomt, voor zoover mij bekend is. 2) Zie voor de akten van 1541, 1563 en 1565 de bijlagen 3a, 3b en 3c in Jaarb. Die Haghe 1939, bl. 275—277Daar de belen dingen in 1563 en 1565 ten deele iets uitvoeriger zijn dan in 1541, geef ik ter vergelijking met de belendingen uit die jongere akten nog die uit het kohier van den tienden penning van 1543 (Arch. Staten van Holl. vóór 1572, inv. no. 197, f. 22): Willem Dirksz. onderduyn gebruikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 60