OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 50 x) Arch. Staten van Holl. vóór 1572, no. 1270, anno 1561, f. 48 (4e weer), f. 52 (5e weer). bruikt en brengt aan zijn huis; bruikt nog 2 morgen weiland benoorden zijn huis; bruikt nog 5 morgen geest land, dat men somtijds bezaait met rogge i). Als pachter komt hij voor met 3 morgen weiland in het Bezuiden- hout en samen met Claas Pietersz. met 6 morgen hof land in den Zusterpolder. Dit gehuurde land ten ZO en ZW van Den Haag kan natuurlijk buiten beschou wing blijven. Het perceel weiland in het vierde weer in het Kleine Veen is de veenwei of het stuk land in het Noordveen uit de akten van de jaren 1541, 1543, 1563 en 1565. Ook dit gaat ons hier verder niet aan. Maar het land in het vijfde weer, d.i. in de vlakte van Segbroek in het oostambcaht komt overeen met de 7 morgen, die met de 3 morgen van de veenwei het volledige eigen bezit van (nominaal) 10 morgen van Willem Dirksz. uitmaken. Ik meen hiermede te hebben aangetoond èn dat Willem Dirksz. de nazaat van Daniel Heinriksz. was èn dat Cornelis Jansz. van Montphoorts woning, die afkomstig was van Jan Bruynsz., het landgoed van den laatstgenoemde in de vlakte van Segbroek naast den Scheveningschen weg was. De beschikbare ge gevens laten zich als stevige en goed passende schakels tot een hechte keten aaneen smeden. De plaatsaandui ding van het landhuis van Jan Bruinsz. „noordwest van Den Haag bij de galg halfweg Scheveningen”; Daniel Heinriksz. als belender in den koopbrief van omstreeks 1507; dezelfde als eigenaar in het Claas R.zoons land in 1512 (hofboek); de identiteit van dat in 1512 hem toebeheerende vaste goed met dat van Willem Dirksz. in 1561 (hofboek); het feit, dat Willem Dirksz. in 1561 (kohier tiende penning) ten plattelande geen ander vast

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 62