EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 51 a) Arch. Heilige Geest, Gem. Arch. Den Haag, oorkonde op perkament no. 136, 25/6/1444. 2) De koop van dezen rentebrief verklaart dus, hoe hij in het archief van de Heilige Geest terecht gekomen is. De oorkonde op perkament no. 135 uit het zelfde archief luidt geheel gelijk aan no. 136 met dit verschil alleen, dat de datum is 24 in stede van 25 Juni. De aanteekening aangaande Willem Dirksz. komt er al- eensluidend op voor, maar de andere aanteekeningen van no. 136 ontbreken er op. goed in eigendom bezat dan de veenwei in het Kleine Veentje en zijn woning met omgevend land in Segbroek (oostambacht)de belending ten slotte in de akte van 1541, dat alles lijkt mij de bewijsvoering aangaande de twee zoo even genoemde punten tot een gaaf en onwrik baar geheel te maken. Deze breedvoerige uiteenzetting, met welker uitkomst de lezer, naar ik hoop, vermag in te stemmen, vond achteraf een fraaie bevestiging in den inhoud van een akte, die ik aantrof in het archief van de Heilige Geest in Den Haag Op 25 Juni 1444 verkoopt Dirk Dam- mesz. een eeuwig staande rente van 6 pond aan zijn moeder Haestgen Dammes en verzekert die op de rechte helftscheiding van de woning, waar hij samen met zijn moeder op woont, gelegen benoorden Den Haag. De belender aan de oostzijde dier woning heet Philip Reymbrantsz. Op den rug dier akte staat aangeteekend: up Willem Dirksz. woninghe bynoerden den Hage vi 1b. Voorts komt de naam Heinric Gertz, er los staand op voor en nog eens in de mededeeling: gecocht die helft van dese rente jegen Andries Michielsz. ende Zybrant Oudziersz., noch gecoft twee pont jegen Jacob Michiels- zoen ende Heinric Gerytsz2). Dirk Dammesz. en zijn moeder mogen derhalve beschouwd worden als de voor zaten van genoemden Willem Dirksz. en vermoedelijk ook van Heinric Gertz. Aangaande Willem Dirksz. is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 63