de erfgenamen de erfgenamen van Jan Bruynsz. en dat zij op het terug betaalde kapitaal met verschenen rente 19 pd. 10 sch. toegelegd hebben om daarmee op Willem Dirksz.’s woning en landen liggende benoorden Den Haag een rente van 10 pd. holl. ’s jaars te koopen, welke hande ling tot stand kwam op 9 Maart 1541. Die datum als uiterste termijn van het overlijden van Jan Bruinsz. kan nog iets vervroegd worden, omdat in het oudst be waarde hypotheekregister van Den Haag reeds op 4 Maart 1541 als belenders voorkomen de erfgenamen van Jan Bruynsz.1) Aangezien het daarmee vaststaat, dat Jan Bruynsz. tusschen 16/3/1540 en 4/3/1541 het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft, mag men de boeking der betaalde renten in de rekeningen van het Gasthuis ten name van Jan Bruynsz. als gevolg van sleur beschouwen. Ik vermoed, dat dit ook geldt ten opzichte van de erfgenamen van Jan Bruynsz., tenzij bij den bezitsovergang de voldoenig der rente aan de vervreemders gebleven mocht zijn. Van 1540 of 1541 af treedt dus als nieuwe eigenaar Cornelis Jansz. van Montfoort (zoo wordt de naam gewoonlijk gespeld) op. Zonder ons te verdiepen in de vraag, wanneer deze overleden is, springen we over naar een tijdstip, waarop hij zeker niet meer tot de levenden behoort, naar het jaar 1561 2). Het kohier van 55 EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 1) Transp. Den Haag, inv. no. 489, f. lOOv, 4/3/1541, klapper- no. 186. 2) In het archief van het St. Nicolaas Gasthuis wordt Aeltgen Cornelis Jansen van Montphoorts weduwe bijv, met betrekking tot het jaar 1552 vermeld (inv. no. 20). Hij is vermoedelijk in 1544 of ’45 gestorven. Als schepen komt hij volgens De Riemer het laatst voor in het dienstjaar 1544/45. Uit een attestatie van 11/2/1542 blijkt, dat hij toen omtrent 60 jaar oud was. (De Riemer, II Costu- men no. XIX, bl. 21). De Van Montfoortlaan in het Benoorden-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 67