den tienden penning1) licht dns dan in, dat de erf genamen van Cornell's Jansz. van Montphoert eigenaars zijn van twee perceelen land in het reeds boven ter sprake gekomen vijfde weer benoorden het Klein Veen, nl. 4 morgen teelland en 4 hont weiland. Het zijn de meest oostelijke landerijen in dat weer en westwaarts grenzen zij aan het eigendom, bestaande in woning en landen, van Willem Dirksz. De grond is in erfpacht uitgegeven en de pachter heet Jan Dirksz. alias Rijcke Jan, een persoon, die onzen weg nog eenige malen zal kruisen. De tekst van het kohier maakt op deze plaats fol. 52) geen melding van een huis. Slaat men echter fol. 47 van het zelfde kohier op, waarnaar in de be doelde post op f. 52 verwezen wordt, dan blijkt Jan Dirksz. in erfpacht te hebben 2 morgen weiland in het vierde weer in het Klein Veen aan de noordzij van de watering toebehoorend aan Aaltgen van Montphoort en meer landen als o.a. „een stuck van iiii mergen mit thuys fo. 52”, dus de 4 morgen in Segbroek van de erfgena men van Corn. Jansz. van Montphoort. Er stond dus wel een woning of huis op het land. Toch woonde Rijcke Jan niet daar, maar bij den noordmolen; hii had nl. ook nog in huur het landgoed van wijlen Willem Goud en het daarop staande huis had Rycke Jan tot zijn woonstee uitverkoren2). Dit landgoed staat in het OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 56 houtsche kwartier is naar hem vernoemd. (Die Haghe, 1925/27, bl. 293). Arch. Staten van Holl. vóór 1572, no. 1270, Haagambacht, anno 1561. Zie bijlage no. 2 hierachter. 2) In het kohier van 1561 wordt alleen gezegd, dat hij „buyten den Hage bij de noortmolen" (f. 47) of ..benoerden den Haeoe” (f. 49, f. 50woonde. Die noordmolen wijst reeds op een zuide lijker gelegen woning dan halfweg Scheveningen. In een onderschrift bij een akte in het cartularium van de Memorie van de St. Jacobs- kerk in Den Haag vindt men opgegeven, dat een bijdrage uit een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 68