In 1944 heeft geen Jaarboek van „die Haghe” het licht gezien. De tijdsomstandigheden maakten dit te eenen- male onmogelijk; de firma Mouton Co., die ons Jaar boek drukt, beschikte o.a. in het geheel niet over electri- schen stroom. Toen echter in 1945 de zoo vurig verlangde bevrijding was gekomen, heeft het Bestuur der Vereeniging ge- wenscht de aan „die Haghe" trouw gebleven leden scha deloos te stellen. Daarom werd besloten in 1946 drie Jaarboeken rond te zenden n.l. voor de jaren 1944, 1945 en 1946. Zoo zal de serie dan tenslotte toch volledig blijven. Dit Jaarboek voor 1944 zal binnenkort door dat voor 1945, dat reeds grootendeels gereed is, worden ge volgd, terwijl dat voor 1946 zoo mogelijk aan het einde van het jaar in het licht zal worden gegeven. In 1942 dreigde het gevaar, dat de redacteur van ons Jaarboek gedwongen zou worden tot de Cultuurkamer toe te treden. Hiertoe was ik natuurlijk niet bereid en daarom heeft toen het Bestuur in zijn gehëel de redactie op zich genomen en verdween mijn naam van het titel blad. Het was een schijnbeweging; metterdaad zijn de Jaarboeken voor 1942 en 1943 ook geheel door mij ver zorgd. Nu met veel kwaads ook de Cultuurkamer is ver dwenen, is de redactie ook officieel weer in mijn handen gelegd. Sinds 1940 hebben in onze Jaarboeken de bibliografie, de kroniek, het jaarverslag en de ledenlijst ontbroken. Bibliografie en kroniek over 1939 waren wel gezet, maar ze konden, omdat er telkens de namen van levende leden van het Huis van Oranje in genoemd werden, ook toen al niet meer gedrukt worden. In dit boek vindt men nu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 7