I I gekocht had1), wist in 1610 ook de hand te leggen op zekere klingen benoorden dat huis en deel uitmakende van de nalatenschap van bovengenoemden Otto van Arckel2). Naderhand in 1708 en 1710 verkoopen latere opvolgers van den voorzegden Doublet in al dit bezit, met name Susanna Huygens, wed. van Philips Doublet, heer van St. Annaland, Philips Doublet, heer van Mog- gershil, Constantijn Huvgens, heer van Zeelhem, ge huwd met Philippine Doublet van St. Annaland en Matheus Hoeuft, gehuwd met Constantia Theodora Doublet van St. Annaland, stukken van deze klingen aan Johan Cunes en aan Willem Bentinck, graaf van Port land en eigenaar van Zorgvliet. Een dier stukken strekte van de heining van Zorgvliet zuid aan langs de heining van het buiten van de Prins van Hessen-Cassel 3). Ook hier dus weer een gemeenschappelijke grens tusschen een landgoed in Segbroek en een in het Kleine Veentje door middel van de klingen der wildernis. Op grond van de hier boven aangehaalde en van tal rijke andere belendingen komt het vast te staan, dat de strook binnenduin of wildernis in het oostambacht tus schen het Kleine Veentje en Segbroek of anders ge noemd het Oostblok, geheel verpacht of verhuurd was aan grondeigenaars in die twee gebieden. Er zijn mij echter geen oude kaarten bekend, die uitsluitsel geven over de afscheidingen van bezit in deze domaniale klin- OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 62 1) Transp. Den Haag, inv. no. 415, f. 141v, 19/11/1607, klap- perno. 775 (land). Transp. Den Haag, inv. no. 416, f. 39, 13/2/1608, klapperno. 794 (huis). De verkooper Peter Crewinckel was ge huwd met de oudste dochter van mr. Otto van Arckel. (Verg. Transp. Den Haag, inv. no. 413, f. 133, 4/6/1605, klapperno. 487). 2) Transp. Den Haag, inv. no. 418, f. 148v, 29/4/1610, klap perno. 90. 3) Transp. Den Haag, inv. no. 452, f. 378, 6/11/1708, klapper no. 1425.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 74