Aertsz., d.i. Cornells Aerssen, heer van Spij'ck, enz. had in 1613 van Maarten Lambrechtsz. van Kennip- hoven een landhoeve gekocht benoorden het westelijk ge deelte van de huidige Javastraat tegen de grafelijkheids- duinen aan t). Dit terrein omvatte ook al den duingrond oost van den Scheveningschen weg benoorden het land van Schudjebeurs tot aan de palen dier grafelijkheids- duinen, dus tegenover de vlakte van Segbroek, die aan de andere zijde van den Scheveningschen weg lag. Wie was nu Aaltje Jans, die aan zekere, met name genoemde erfgenamen twee derden van haar vaste goe deren had nagelaten en in wiens handen bevond zich het overschietende derde part? De weduwe van Cornelis Jansz. van Montfoort, ook vaak voorkomende als Aaltje 66 OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. van de Zevengetijden staat. Deze Willem Centen was getrouwd met een Maritje Willemsdr., waarin men een kind van Willem Dirksz. mag herkennen. Want in 1577 (Transp. Den Haag, inv. no. 396, f. 117v, klapperno. 375) transporteert hij als man en voogd van Maritgen Willemsdr. aan Adriaan Lourisz. molenaar een bleekveld en een erf, waar eertijds een huis op gestaan had, buiten het Noordeinde, maar nog zuid van de Veenwatering, o.a. belast met twee renten aan het St. Nicolaas Gasthuis, resp. van 2 gl. 8 st. en van 30 st. In het archief van dat Gasthuis vindt men deze renten opgegeven (Inv. no. 33, f. lOv, rek. anno 1580) als te staan ten laste van Adriaan Louwen molenaar op de huizen ge komen van Willem Dirksz. onder duijn. De woning of woningen zijn vermoedelijk bij het opwerpen van schansen door de Spaansche of de Staatsche bezetting eenige jaren vroeger neergehaald en Maritje Willems zal de terreinen in dien staat van haar vader geërfd hebben. Zie voorts Transp. Den Haag, inv. no. 394, f. 90v, klapperno. 732, 12/1/1568, in welke akte Willem Dircxsz. onder- duijn met zijn huis erf en bleekveld als belendend eigenaar ge noemd wordt bij de noordpunt van het Noordeinde westzijde. 1) Transp. Den Haag, inv. no. 421, f. 76, 10/4/1613, klapper no 696. Comelis Aerssen (1545—1627) was van 1584 tot 1623 griffier van de Staten-Generaal. De bekende Frangois Aerssen, de heftige vijand van Van Oldenbarnevelt, was een van zijn zonen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 78