van Montfoort, kan het niet zijn om een dubbele reden. Want zij heette van zich zelf Aaltje (of Alijt) Arentsdr. van Bolgersteijn en was in 1616 reeds meer dan 50 jaar dood1). Tot de erfgenamen voor 2/3 van Aaltje Jans behoorde haar te Rijnsburg wonende broeder Claas Jansz. van Alphen, zoodat zij zelf een dochter van een Jan van Alphen zal zijn geweest. Wie de procureur Smout als zijn opdrachtgevers ge noemd heeft, is mij met zekerheid niet gebleken. Uit het verdere verloop van zaken meen ik echter te mogen op maken, dat het de erfgenamen van Mr. Cornelis van Alphen geweest zijn. Want op 27 Juni 1617 hebben die erfgenamen aan Adriaan Amen een woning en lan den verkocht onder voorwaarde, dat de levering zou geschieden bij willig decreet voor het Hof van Holland, gelijk dan ook na eenige citaties gebeurde op den 22sten April 16192). Den 27sten Augustus van dat zelfde jaar 1619 vond de overdracht plaats voor schepenen van Den Haag3). Daarin worden de verkoopers met name genoemd. Het bleken te zijn Nicolaes van Alphen en Eerckenraet van Alphen, kinderen en erfgenamen van wijlen Mr. Cornelis van Alphen, in zijn leven advocaat, voor den Hove van Holland. Voor de belendingen en andere bizonderheden erin wordt verwezen naar het willig decreet. Dit nu vermeldt, dat de woning en lan den, groot 3 morgen 1 hont 95 roeden land met huis, schuur, barg, en geboomte gelegen zijn benoorden Den 67 EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 1) In de transportregisters van Den Haag worden haar erf genamen bijv, reeds in 1563 vermeld. 2) Decreten Hof van Holland, A.R.A. inv. no. 3320, no. 17, 22/4/1619. 3) Transp. Den Haag, inv. no. 424, f. 404, klapperno. 1700, 27/8/1619. Als datum van het Willig Decreet wordt daarin ver keerdelijk opgegeven 26 April 1617!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 79