W. MOLL. de bibliografie over 1939 afgedrukt, terwijl tevens één bibliografie over de jaren 1940-1944 is opgenomen. In het Jaarboek 1945 zal men de kroniek over 1939 en die over 1940-1944 aantreffen, de laatste echter alleen met gebeurtenissen, die niet met den oorlog samenhangen. Het voornemen bestaat n.l. eerlang een afzonderlijk over zicht van de oorlogsgebeurtenissen in den Haag te pu- bliceeren. Op het gebied der straatnamen geschiedde sedert 1939 te weinig om er telkens melding van te maken. In het boek voor 1946 zal een overzicht over het gebeurde op dit terrein in de jaren 1940-1945 worden gegeven. In dat Jaarboek zal ook het verslag over de oorlogs jaren, dat de voorzitter op de eerste vergadering na den oorlog heeft uitgebracht, gedrukt worden. Tenslotte zal daarin een ledenlijst worden opgenomen. Het Bestuur hoopt en vertrouwt, dat in dien tusschen- tijd nog vele leden voor „die Haghe” gewonnen zullen kunnen worden. Onze vereeniging telt er veel te weinig in verhouding tot het aantal inwoners van onze stad. Wij verzoeken daarom onze leden dringend in eigen om geving zooveel mogelijk nieuwe leden te werven; het be staan onzer 55 jaren oude vereeniging staat werkelijk op het spel. Dat het lidmaatschap voordeelen biedt, moge ook dit Jaarboek bewijzen. Het bevat behalve een in memoriam van een verdienstelijk lid, een vijftal artikelen, die onder scheidene kanten der Haagsche geschiedenis belichten. Het Bestuur hoopt, dat zij belangstelling zullen trek ken in den kring onzer leden en medewerken om deze uit te breiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 8