f van de drie deelen van het complex 1maar reeds vol gens het eerste kohier van 1543 heeft hij de zelfde stuk ken in gebruik2). De band werd eerst in 1643 ver broken, omdat toen de woning met het bijbehoorende land in Segbroek afzonderlijk verkocht werd, zooals verderop ter sprake zal komen. Het waren derhalve tus- schen 1572 3) en 1643 telkens de bezitters van het land huis in Segbroek, die den opstal van 28 st. voor dat land in Oost-Escamp betaalden en de reeks opvolgende rente- plichtigen voor de 28 st. is tevens die van de bedoelde bezitters in Segbroek. De hofstede in Segbroek, waar van dus in 1561 de Van Montfoorts nog slechts den blooten eigendom bezaten, was volgens de gegevens van het Geestelijk Kantoor achtereenvolgens in handen van Jan Dirksz. alias den Rijken Boer, van Gerrit Jansz., van Mr. Cornelis van Alphen en van Adriaan Amen.4) Adriaan Amen heeft hoogstens slechts ruim een dozijn jaren als eigenaar op de hofstede geboerd. Want op 14 Juli 1631 cedeeren de voogden van de weeskin deren van Adriaan Amen Groen 5voor de eene helft OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 70 Arch. Staten van Holl. vóór 1572, inv. no. 1270, f. 47, f. 52. Zie bijlage no. 3 van dit artikel. 2) Arch. Staten van Holl. vóór 1572, inv. no. 197, f. 26 (Jan Dirksz. onderduyn). 3) Daar het mij op het oogenblik niet bekend is, wanneer de rente van 28 st. op het land in Oost-Escamp gevestigd werd, geef ik dit jaartal, omdat toen het bestaan er van uit de bronnen blijkt. 4) Zie bijlage no. 3 hierachter en voor bizonderheden over Gerrit Jansz. en mr. Cornelis van Alphen bijlage no. 4. 5) Adriaan Amen blijkt dus een lid te zijn van de landbouwers familie Groen waarvan men de namen van verscheidene leden in de bronnen over Haagambacht in de 16de en 17de eeuw tegen komt. De meest op den voorgrond tredende vertegenwoordiger van dit geslacht is wel Adriaan Pietersz. Groen, buur van Haagam bacht, die een man van invloed en van middelen schijnt geweest te zijn. Hij stelde prijs op het geregeld gebruik van zijn achter-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 82