veenpacht, die in 1643 nog op de woning drukte, sinds dien afgekocht is geworden, maar de vermelding van die hoenderlanden en kapoengelden zal wel met het oog op een nog bestaanden of een voormaligen Wassenaar- schen opstal opgenomen zijn. Hiermede eindig ik het overzicht van de geschiedenis van het buitengoed, dat van Cats den naam Zorgvliet ontving en onder dien naam een tijdperk van roem en glorie tegemoet zou gaan 1Men vindt wel vermeld, dat Cats een woning met land kocht naast den Scheve- ningschen weg, maar dat de geschiedenis van dit hoekje gronds, op welks bezit hij zijn zinnen gezet had om het tot een aangename en rustige verblijfplaats voor zijn laatste levensdagen om te scheppen, zoo ver terug ge volgd kon worden, was voor mij en naar ik reden heb om te vermoeden ook voor den lezer een groote verrassing. Van 1488 af laten de elkaar opvolgende eigenaars zich opsporen zonder een zweem van twijfel aan de juistheid der reeks. De namen van den in ge noemd jaar aangewezen eigenaar, Aernt Jansz. Backer en van den van 1464 tot 1472 optredenden eigenaar Martijn Jacobsz. waren aanknoopingspunten om dit be zit voor hetzelfde grondstuk te houden, dat in een akte van 1444 als toekomende aan een zekeren Philips Reim- brantsz. vermeld werd. Voorts bestond er reden om die OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 74 Wie belang stelt in wat Cats in de duinen van Zorgvliet gewrocht heeft ten bate van zijn nakomelingen en nazaten en tot lust van een ver nageslacht en hoe hij op zijn geliefd buiten ge leefd, gedicht en rondgedoold heeft, zij verwezen naar de studie van mr. D. Veegens getiteld De Zeestraat (Historische Studiën 1884; reeds eerder verschenen in de Mededeelingen ter bevordering van de geschiedenis van ’s-Gravenhage)De lotgevallen van Zorgvliet van Cats' tijd af tot in den aanvang van de 20ste eeuw zijn geboekstaafd door Th. Morren (Zorgvliet, Buitenrust en Rus tenburg in Elseviers Maandschrift 1903).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 86