ontbreekt; bij de andere posten staat die steeds vermeld. Deze weglating hangt wel daarmee samen, dat er niet zoozeer afgezand dan wel door middel van beplanting met vrucht- en sierboomen ontgonnen was Van zand- vaarten in de eigenlijke kern van Zorgvliet is noch in den tijd van Cats, noch later een spoor te bekennen. Toen ik mijn nasporingen in het archief van het St. Nicolaas Gasthuis begon, was het mij er geenszins om te doen de voorgeschiedenis van Zorgvliet aan het licht te brengen. Dat bij het vorschen naar de ligging van de woning en landen, in de akten van 1397 en 1444 ge noemd, als eindpunt juist de buitenplaats van Vader Cats zou opdoemen, was niet te voorzien. In aanmerking genomen den omvang van het Wassenaarsche veen- pachtgebied in het oostambacht van Den Haag was er weliswaar aanleiding om de bewuste hofstede te zoeken tusschen de middelwateringen van het Noordveen en de grafelijkheidswildernis der zeeduinen, maar het tiental woningen, dat in het bedoelde gebied omstreeks het midden van de 16de eeuw in wezen was, liet nog een betrekkelijk ruimte keuze. Het latere Zorgvliet zou daar bij geen onmiddellijke voorkeur hebben kunnen doen gelden boven de andere landgoederen. OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 78 i) De verponding was een gewone belasting, die ten behoeve van de Staten van Holland van onroerende goederen, die geen vrijdom hadden, ieder jaar éénmaal volgens zekere begrooting op gebracht werd. Deze in 1632 herziene belasting werd betaald van alle mogelijke soorten van huizen, gebouwen, erven en landen. Onder de laatste waren ook begrepen boomgaarden, houtgewassen, kruidhoven, speelhoven, warmoeslanden, duinen, wildernissen, moe ren, waranden, enz. Het bezit van Cats langs den Scheveningschen weg kwam dus uit verschillenden hoofde voor deze gemeenelands- belasting in aanmerking. (Mr. M. van der Pot, Verhandeling over de belasting in Holland bekend onder den naam van de ordinaire verponding, Staatkundige Academie-verhandelingen, 1ste dl., no. II,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 90