OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 80 BIJLAGE No. 1 Weeskamer Den Haag, inv. no. 121, (xxii), f. 78v (gedrukt), f. 92v. (potlood). Op huyden den xvien Maert ao xvc ende xl gecoft tot behouf van de weeskinderen van Jacob Adriaensz op Jan Bruynszoon huys scuyer barch ende geboompten leggende bij noorden der Hage ses karolus guldens sjrs te betalen alle jairs den xviiien marty dair of teerste jair renten verscenen sal wesen den xviiien Marty a° xli. Ende staet zyn halue wooninge genaempt de groene wooninge ende zyn huys ande vismarct tot wairborge. Dese vi karolus guldens zyn gelost by derfgen. van Jan Bruynsz ende hebben betaelt voor thooftgelt de somme van cxvi van xl grooten ende voor tverloop betaalt iiii x sc. compt tesamen c x sc. van xl grooten hier toe geleyt noch xix x sc. ende dair mede gecoft op Willem Dircxsz woonninge ende landen leggende by noorden der Hage thien ponden hollants sjrs ende sal teerste jair renten verscynen lichtmisse a° xlii nae tgemeen scriuen actum den ixen Marty a° xli na tgemeen scriuen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 92