EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 81 BIJLAGE No. 2 6 f. 51. t ve weer benoerden t Cleyn Veen gelegen beginnende van westen ten oostenwaert. f 52. Jan Dircxsz alias Rycke Jan benoerden den Haege bruyct iiii mergens teelant reedelick goet landt erffpacht A toebehoerende die erffgenaemen van Cornelis Jansz van Montphoert getauxeert die mergen op iii x st facit xiiii compt den xen penn. xxviii st. A is verpacht met meer lants daer hier voore fo. 47 mentie aff gemaeickt wort. Dselue bruyct noch iiii hont weylant erffpacht toebehoorende als voeren getauxeert op vi alsoet goet toegemaeckt lant es compt den thienden penn. xii st Dselue bruyct noch een cleyn huysken staende naest die voorn. mergens hem eygen toebehoerende ende wert bewoont by eenen scamelen croepelen man om goidswil sonder huyer te geuen ergo hier nyet. Uit het Kohier van den tienden penning van Haagambacht anno 1561 (Arch. Staten van Holland vóór 1572, inv. no. 1270). f. 47 (c) Den derden polder genaempt de Cleyn Veen (enz.) f. 47. t iiiie weer van westen in van de landen gelegen aan de noortzyde van de wateringe. Jan Dierxz alias rycke Jan woenende buyten den Hage by de noortmolen bruyct twee margen weylans erfpacht A toebehoerende A.eltgen van Montphoort getaxeert de margen up vyf ponden facit x compt ouer den xen penn. xx st. A ende meer landen in erffpacht genomen als een stuck van iiii mergen mit thuys fo. 52 ende xvii hont lants in Oost Escamp tsaemen in erffhuyer om xxxiii van xl gr. f. 49. Jan Dircxsz alias Rycke Jan woonende benoerden den Haege bruyct iii mergens weylant daer an gelegen toebehoerende Jan van Boodegem cum socys ende huyert tselue lant mit die wooninge in eene huyere fo. L angebrocht ergo hier noch nyet. f. 50. Jan Dircxssoon alias Rycke Jan woonende benoerden den Haeghe brengt an zyn huys berch ende boomte toebehoerende Jan van Boodegem ende socijs mit xi mergen weylants daer an gelegen mit noch iii% mergen teelants daer teynden an gelegen ende huyert t voorn, huys ende landt mit noch iii mergens weylant hierboeven folio xlix angebrocht all te samen voor de somme van CL compt den thienden penn. xv

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 93