OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 82 BIJLAGE No. 3 de jaren dus deze Blafferd van Den Haag en Eikenduinen, 1579—(1586). Collectie Van Vredenburch, A.R.A. no. 127, f. 8 v. Derfgen. van Jan Diricxz. alias den Rijcken boer op Montfoorts woninge nü Gerrit Jansz. woenende bynoorden den Hage by de halue galge als bruyckers van zeecker landt in Escamp gemeen leggende met de voorn, erfgen. verschynende Lamberty tsiaers de somme van xxviii sc. N.B. Onder dezen post staan betalingen genoteerd over de jaren 80 tot 86 inch, die derhalve gedaan moeten zijn door Gerrit Jansz. Blafferd van Den Haag en Eikenduinen, 1587(1591). Collectie Van Vredenburch, A.R.A. no. 128, f. 12. D’erfgen. van Jan Dierixz. alias den Rycken boer op Montfoort woonende nü Gerrit Jansz. woonende bynoorden den Haghe by de halue galge als bruyckers by (lees: van) zeecker landt in Escamp gemeen leggende met de voorn, erfgen. verschynende Lamberti tsiaers de somme van xxviii sc. N.B. Onder dezen post staan betalingen genoteerd over de jaren Eerste rekening van Corn, van Coolwijck van de ontvangst van de Geestelijke Goederen over Holland en Westvriesland (1572 tot 1578 incluis). Collectie Van Vredenburch, A.R.A., no. 33, f. 448. Derffgenaeme van Jan Dircxz alias den Rycken boer op Moont- foorts woninge nü Gerrit Jansz. wonende by noorden den Haeghe by de halue galge als bruijcker van zeecker landt in Escamp ge meen leggende mette voornoemde erffgenaemen tsiaers verschy nende Lamberti de somme van xxviii sc., daerüan resteerden vol gende Bennincks reeckeninghe boüen drie jaeren quytscheldinghe tot Ixxviii incluys noch vyff jaeren belopende vii dan alsoe daerup by den selüen Benninck verantwoordt es xxxv sc., soe bleeff daerüan alleenlicken resterende ende alhyer in ontfanck de somme van v v sc. N.B. Deze post heeft dus betrekking op 8 jaren tot 1578, maar laat niet toe uit te maken wanneer Gerrit Jansz. begonnen is de rente te betalen. Jan Dirksz. was dus waarschijnlijk in 1572 reeds overleden. Benninck was secretaris van Den Haag; bij hem berustte dus voor de oprichting van het Geestelijk Kantoor het beheer over en stellig ook van andere renten in Haagambacht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 94