EN HET BUITENGOED ZORGVLIET 85 BIJLAGE No. 4 f. 435v, 6/7/1570, klapperno. 854). Op land in Segbroek (westambacht) staat van Alphen een rente van 3 gl. Alphen heb ik maar weinig in de i en daarbij niets, dat eenig nader licht werpt op zijn afstamming. Het notarieel archief van te mogen betrekken: Catharijna Hannemans, huisvr. van mr. Cornelis van Alphen, advocaat, koopt een rente van mr. Nicolaes van der Laen, raad ords, van den Hove van Holland. (Hyp. Den Haag, inv. no. 394, Transp. Den Haag. inv. no. 403. f. 150v. klapperno. 695, 5/6/1595, Een van de belenders van de 8 bont is de zoo dadelijk te noemen Gerrit Jansz, Verburgh. 2) Transp. Den Haag, inv. no. 418. f. 77v, klapperno. 34. 11/2/1610. 3) Transp. Den Haag, inv no. 429, f.133, klapperno. 498. 26/1632. 4) Hier behoef ik daarop niet nader in te gaan. De afleiding van dien naam Meer- dervoort door den heer Fr. Leyden als voorde over de Beek (Haagsch Maandblad XIV 1937) kan m. i. niet juist zijn. Ik hoop dat te gelegener tijd aan te toonen. Van Gerrit Jansz. weet ik niet veel meer mee te deelen dan dat hij ten aanzien van zekere landerijen als nazaat van Jan Dirksz. den Rijken boer voorkomt. Of hij verwant was met Jan Dirksz., Aaltje Jans of Cornelis van Alphen heb ik niet kunnen ontdekken. Anno 1595 leeft hij nog, want dan stelt hij 8 hont lands in het Kleine Veentje tot waarborg1). Anno 1610 komen in een belen ding in het Kleine Veentje de zeer vermoedelyk naar hem ge noemde Gerrit Jansz.-kampen voor2), maar dat bewijst niet, dat hij toen nog in leven was. Evenmin valt uit te maken, of hij betrok ken was in de kavelcedulle van 1595 en of hij vereenzelvigd mag worden met Gerrit Jansz. Crimpel, wiens erfgenamen in 1632 land verkoopen in het Kleine Veentje3). Niet verward moet hij worden met Gerrit (of Gerard) Jans, van der Burch (of Verburch), pro cureur voor den Hove van Holland en gehuwd met Maria Doublet. Deze Van der Burch bezat omstreeks den overgang van de 16de naar de 17de eeuw eenig land in het Kleine Veentje benoorden de watering en liet zich daar, naar ik uit de gegevens dienaangaande meen te mogen opmaken, vlak west van de woning van wijlen Willem Goud, een huis bouwen, dat naderhand, kort na 1650, den naam Meerdervoort blijkt te dragen; het bevond zich toen echter al geruimen tijd in andere, vreemde handen Omtrent mr. Cornelis van schepenprotocollen kunnen opdiepen Den Haag zwijgt over hem. De volgende gegevens meen ik op onzen mr. Corn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 97