i I III" is in 1572 gezet door den Secretaris van het Hof van Holland, Dirk Hanneman. Na diens dood in 1583 is het overgegaan op Jhr. Jan Aartsz. Lap, die echter mede gestorven is en van zijn huis een vierdepart aan zijn weduwe en mede een vierdepart aan elk van zijn drie kinderen heeft nagelaten. De oudste zoon Jan beleent zijn vierdepart bij notaris Danckaert, hij kan niet lossen en de eigendom gaat op Danckaert over. Ten tooneele verschijnt dan een Hofmeester van Prins Maurits, Jhr. Gomar van Oudenfort, die het vierdepart van Danckaert en de twee vierdeparten van de twee jongere kinderen koopt. Maar de weduwe wil het hare niet kwijt. Dit, echter, verhuurt ze. Dan sterft Oudenfort en in 1611 koopt Riccen van diens erfgenamen het hun toekomende 3/4 gedeelte van het huis. Hij wil nu ook het laatste vierdepart koopen, maar de weduwe blijft halsstarrig; ook hij kan niet anders dan huren. Zelfs gaan de Laps queruleeren. Ze dreigen met een proces. Ze erkennen den eigendomsovergang op notaris Danckaert niet en evenmin den verkoop door den jongsten zoon aan van Oudenfort, want die jongste zoon was nog minderjarig. Mis, zegt Riccen, hij was 20 jaar en soldaat! Maar den queruleerenden Laps en vooral de weduwe wenscht hij de hand te lichten. Hij denkt hiervoor het volgende mid del uit. In 1572 heeft Dirk Hanneman de ,,gift” gekre gen voor zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen. Als de laatste van dezen gestorven zal zijn, kan de Grafelijk heid het huis tot zich nemen tegen betaling van een bedrag van 1200 gulden. Riccen stelt nu voor, dat de Rekenkamer dit recht van de Grafelijkheid aan hem persoonlijk cedeeren zal. Drie kwart van het huis is al van hem. Hij zal dan na den dood van het laatste kind van Dirk Hanneman het laatste vierdepart een voudig kunnen naasten tegen betaling van het luttele 87 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 102