94 HET BUITENHOF Bijlage 1 ONTWIKKELING VAN DE BEBOUWING VAN HET BUITENHOF TOT 1650 VOLGENS DE REKENKAMERSTUKKEN Afkortingen. Cijfers zonder nadere aanduiding verwijzen naar: Alg. Rijks Archief, volgnr. van den Inventaris Rekenkamer; het daarnaaststaand cijfer, zoo aanwezig, naar het folio van het des betreffend register. Voorbeeld: (160, 93 v°). beteekent: Alg. R. Arch., Rekenkamer 160, f° 93 v°). Rk is „rekest”, min is „minute" en advRG is „advies Rentmeester-Generaal van N.-Holland.” Met KI. wordt aangeduid de klapper op de Transportregisters in het Haagsch Gem.-Archief; het daaropvolgend nummer is dat van het desbetr. deel en het daarachter geplaatste nummer het volgnr. van het uittreksel. Jrb. is het Jaarboekje „die Haghe" en Hb. zijn de Hofboeken in de uitgave Pabon. Tenslotte wordt naar de studies ,van den Heer ter Meer Derval en Mej. van Diepen in het Jrb. 1941 verwezen met de afkortingen tMD resp. vD, gevolgd door het nummer van de blz. in het Jrb. De gebezigde cijfers en letters ter aanduiding van de div. per- ceelen zijn die van den plattegrond, samengesteld door den Heer ter Meer Derval. Deze is zoo vriendelijk geweest, vergunning te verleenen, hem ook bij deze studie weer af te drukken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 109