2 GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN den en alleen teekeningen vroeger heeft 1) Zie Mededeelingen ter beoefening van de Geschiedenis van 's-Gravenhage deel I. Een beeld te geven van het oudste gedeelte van Haag in vroeger tijd is de bedoeling van dit stuk. In het Jaarboek Die Haghe” van 1938 werd de ge schiedenis gegeven van de huizen No. 11 en 12, en in dat van 1942 van de huizen No. 14, 15 en 16 eertijds het „Hof van Friesland”. Thans willen wij nagaan wie de eigenaren geweest zijn van de overige huizen, die daar van oudsher gestaan hebben. Veel veranderingen hebben plaats gehad door het raadplegen van oude prenten en kunnen wij zien hoe dit stadsgedeelte er uitgezien. Wij kunnen ons voorstellen hoe ook die oude bewo ners veel hebben zien verdwijnen en veranderen, als wij maar alleen nagaan, dat de Lange Vijverberg met palen was afgezet om het „willekeurig rijden” te beletten, zoo- als uit oude rekeningen blijkt, waar wij lezen: „Betaelt aen Claes Bruynsoen, van dat hij die oude palen uitgroef en niuwe potten maeckte, daer men niuwe palen inset- tede an die Viverberg”1) De Vijverberg, die zijn naam ontleent aan het opge worpen zand uit den vijver, wordt het eerst genoemd in 1374/'75. Tweemaal is de Vijver uitgegraven en het zand op den berg geworpen, die in dien tijd reeds met linden en later ook met andere boomen beplant was, zooals oude rekeningen ons laten zien: „Betaelt aan Pieter Geisp, voir dat hij die lindeboomen die up ten Vijverberg staan snoeide.” „Betaelt enen man, die linde an die Viverberch beheinde en van een eyke te houwen op ten Viverberch, die hing over een lindenboom en aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 10