I 95 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 A. Nrs. 22 Urn 27 O.-waarts HUIZEN BIJ DE GEVANGENPOORT AAN DE OOSTZIJDE tegen den Hofvijver x) Over de Bennincks. vader en zoon, vrij uitvoerige mededeelingen in Smit, Den Haag in den Geuzentijd. Zie register. 22 Vóór 1530. Schoenlappershuisje. 1530. Op 20 Maart 1530 krijgt Jan Gillisz., schoenlapper, con sent, het huisje, dat op invallen staat, te vernieuwen en Ó.-waarts te vergrooten (200, advRG 17 Jan. 1609). 23 t/m 26 1539, 19 Sept. Mr. Jan Plumeon is een belangrijk figuur in de geschiedenis van de Hofstad. Hij is de .eerste Secretaris van Den Haag. Al in 1517 treedt hij als zoodanig op (De Riemer II, 182). Zijn opvolger is Adriaan Matthijsz. Benninck, getrouwd met zijn dochter Alijd (Jrb. 1902, 348). Daar deze „met de vyanden van meeninge soude zijn te vertrecken,” wordt hij op 28 October 1574 vervangen door zijn zoon Matthijs (ibid., 349; resol. St. v. Holl. 19 Oct. en 28 Oct. 1574) 1). In 1539 is Plumeon tevens „conchierge van den voorlogys van den hove” (Jrb. 1902, 167), dat den stad houder, den Graaf van Hoochstraten, tot verblijf verstrekt (ibid., 104). Als hij in 1550 sterft, woont hij op het Binnenhof in een huis, dat „de Kinderkamer" heet, dat na hem komt aan Jan Sohier, maar waar in 1566 zijn schoonzoon Benninck verblijf houden zal (Jrb. 1900, 89 en 1902, 107). Ook aan de Kapelsbrug heeft .hij een huis bezeten, dat echter door de Magistraat van hem wordt overgenomen (Hb. <1561, 432). In 1539, dan, vinden wij hem aan den vijverkant. Hij heeft aan Heeren Rekenmeesters te kennen gegeven, „hoe hy int Nederhof inden Hage byde Voorpoorte staende heeft een cleyn huysken", dat vernieuwing behoeft. Hij vraagt dus consent, „omme tselve huysken, dat nauw ende laech is, te mogen optrecken gelijck 't ander huysken, daer .naest staende, ende een ofbesloten erfken, daer aen wesende, te mogen betym- meren, omme daer een deure ende inganck te maken.” De Re-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 110