I 97 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 kamertje tim- conde vynden." (162, 41; een klein schoorsteentje 27 1611. Tien jaar nadat Borremans zijn huisje met een bedstede en een „bottebrieken” heeft uitgebreid, is de gevel aan de vijver- 27 1586. Op 12 Juni krijgt Hans (alias Jan) Borremans, kramer, consent, op het plaatsje aan de Z.-zijde van het huisje, eertijds Jan Plumeon geconsenteerd, te timmeren een houten huisje en winkeltje, lang 9 en breed in 't N. 6 voet, in 't Z. 1 of voet minder (159, 86). Het staat geheel langs de N.-grens van het plaatsje; de rest daarvan blijft open erf. 1590, 20 Sept. In den vijvermuur mag uitsteken (ibid.). 1595, 27 Jan. Achter zijn winkeltje mag hij een meren, strekkende over den Vijver (160, 315 v°). 27 1601, 25 Aug. Borremans heeft zonder consent zekere metselarij ondernomen achter zijn huis. Achteraf krijgt hij consent voor een bedstede (een in de richting van den Vijver uitstekenden - of hangenden - uitbouw) en „onder een cleyn bottelryken." Hij had, zegt de Rentmeester Generaal in zijn advies, de bedstede „zeer nootsaeckelycken van doen vermits sijn huijsfrouwe op het wterste swaer ging ende dezelve (zich), vermits de cleyne huy- singe, nergens anders bequamel. en conde vynden.” (162, 41; mn, rk en advRG 195). 22 1609. De afstammelingen van Jan Gillisz. hebben de gift van het huisje behouden. Thans heeft er recht op Heyltgen Jorisdr. Deze is een moei van Wouter Jansz. (Vijverhouck), kleermaker, bij wien zij inwoont. Ze is zeer oud. Vijverhouck krijgt nu consent, voor zich en zijn huisvrouw de gift over te nemen, als Heyltgen gestorven zal zijn; tevens om het huis te vernieuwen en het zoowel N.- als O.-waarts 3 of 3% voet uit te zetten. Mag echter niet hooger worden dan nu (163, 240; mn, rk en advRG 200). 26 1599. Op 25 Febr. 1599 krijgt de Vries consent, een erfje te betimmeren tusschen zijn huis in 't N. en dat van Jan Borremans in 't Z. (161, 231 v°).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 112