HET BUITENHOF 100 van van Philips Michielsz. Soetens, die aan de de Voorpoort woont (158, 179). van zijn buurman, derf goudsmid, van 't venster staande in zijn O.-gevel advRG 212). slagen soude sijn”. Hij zal er niet „moghen doen timmeren noch eenige opgaende boomen stellen, die boven de Vyvermuyr met haere tacken zouden coemen te wassen". (166, 234 v°; mn, rk en advRG 207, waar tevens ruw plattegrondje). 1627. Op 12 Maart 1627 krijgt Jannitgen Ewoutsdr., wede van Willem Jansz. van Buyeren, schipper, consent, om met goed vinden van Vijverhouck op dit nieuw verworven erf, tegen den vijvermuur naast den steiger, een huisje te zetten, waar zij oesters e.d. zal verkoopen en dat niet hooger zal mogen zijn dan de vijvermuur. Zij zal daartegenover den steiger, die zeer vuil is, schoonhouden. (167, 98 v°; rk en afzonderlijk rk aan Fred. Hendrik, die 'het aan de Rkamer doorstuurt om bericht en raad, in 209). 27 1632. Op 20 Dec. 1632 wordt goedgekeurd de verkoop van het huis van Johan Borremans en Susanna Dircx door hun kin deren en erfgenamen Pieter, Jan, Jacob, Isaac, Catharina en Maria aan hun broer Abraham. Uit een bijlage bij het rekest blijkt, dat Jan Borremans in 1616, Susanna in of kort voor Oct. 1632 gestorven is (168, 62; mn en rk 211). 26 1633. Het 1599 gebouwde huisje (zie boven) wordt 19 Mei 1633 op verzoek van de Vries op naam van Laurens Ravens, goudsmid, gesteld. Het wordt vernieuwd en aan den vijverkant 3 voet verder dan dat van den buurman, Borremans, uitgezet (168, 96; mn, rk en advRG 211). 27 1634. Abraham Borremans, kramer, vraagt om tot meerder gerief van zijn huizinge en accresceerende familie zijn bedsteden, zoo boven in zijn kamer als beneden en voorts opwaarts, achteruit te mogen stellen. Op 17 Juli 1634 wordt het hem toegestaan, mits blijvende binnen de rooilijn alsmede binnen de N.-zijde (168, 172; mn, rk en 22 1634. Op 15 Aug. 1634 krijgt Adriaentgen Jansdr., wede Wouter Vijverhouck, consent, de gift van het huisje over te doen aan Sara Knibbe, wede andere zijde van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 115