AAN DEN LANGE VIJVERBERG 3 Jacob die op te Viverberch die aerde gevellet heeft an den doernboom.” Ook schijnt dit gedeelte door de bewoners gebruikt te zijn geworden voor algemeene weide, totdat de Hertog van Brabant hier een einde aan maakte, door op 20/25 April 1425 een bevel uit te vaardigen dat „nymant sijn beesten in onsen voirscreven wildernisse, het Hagehout of uptie Viverberch van den Hage en laat gaen in eni gerwijs Later werd hij ten Oosten als ten Westen met een muur afgeschoten. Volgens de Riemer Deel I p. 83 (n.p.) liep de muur x) van het eerste huis v; n de Graven van Egmond, Zuidwaarts op tot aan den ijver en had slechts een poort met een deur, waardoor men in en uit ging 2). In 1604 werd op verzoek van de eigenaren der huizen, de Vijverberg bestraat, daar de weg wanneer het „quaet weder was, insonderheyt in den winter als het doeiet zeer qualick te gebruicken was” 3). In 1639 geeft-Frederik Hendrik 1000 tot het „straten van het Voorhout ende de Vijverberch”. Aan het Westeinde van den Vijverberg stond een groot kruis, het „Heilige Kruis” genaamd en daarvoor stond een steenen schavot4), het Groene zootje, zoo ge noemd omdat het met graszoden was belegd. Het was de Gerechtsplaats van den Hove „waar de crimineele Sententien aan misdadigers wierden ter executie gesteld”. x) De muur, die gekanteeld was rees in 1460/62 10 voet hoog op uit het water (Rentmeesters Rekeningen van N. Holland fol. 56 v.) 2) In 1499 was de Vijverberg van de Plaats afgescheiden door een hek. Mededeelingen I p. 134 v. 3) Het Boek der Appointementen 1604 fol. 270. 4) De hardsteenen trappen moesten veiligheidshalve tegen dief stal in 1479/80 binnen den Hove worden opgeborgen en ook de leeuwen daarop werden in 1480 wegens zekeren bouwval in veilig heid gebracht. Mededeelingen I p. 190 n. II 97 v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 11