VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 107 gevonden, verkoopen. Want het naar den eisch des tijds op dit fraaie punt van de stad te vernieuwen, kost te veel geld. Verkoop, daarentegen, brengt geld jn 't laadje. Al op 23 April 1641 zijn .vastgesteld de voorwaarden voor het transport door de Grafelijk heid op Georgius Reynaert Widerholt. Deze behoort tot een bekende Hessische familie, waarvan .verschillende leden in de Allg. Deutsche Biographie (Dl. 22) worden genoemd. (Zie aldaar onder Wiederhold(t)). Hij is in 1632, nadat graaf Hendrik van den Bergh /aan de Spaansche zaak in de Zuidelijke Nederlanden verraad had gepleegd, met de door dezen aangeworven troepen in Staatschen dienst gekomen. Hij staat dan aan het hoofd van vijf compagnieën, één |van 179, twee van 120 en twee van 100, samen 619 man. Een groote rol heeft hij overigens niet gespeeld. Op 1 Nov. 1634 worden wegens bezuiniging vier van zijn com pagnieën gecasseerd, zoodat alleen die van den Kolonel, toen 150 man sterk, overblijft. Hij ontvangt sindsdien alleen het kapiteins- tractement. In de stukken wordt hij dan ook, vóór hij in 1642 in Hessischen dienst treedt, „kapitein" genoemd. In 1638 wordt een kind van hem begraven in de Kloosterkerk. Een zoon is klaar blijkelijk Johan David Widerholt, in 1641 kapitein, in 1648 en '49 overste luitenant, alles volgens den klapper op de notarieele acten; de acten zelf zijn op het oogenblik,. waarop ik dit schrijf, niet te consulteeren. Zooals gezegd, treedt Widerholt in 1642, en dit mèt zijn compagnie, als overste lin dienst van de Landgravin van Hessen. De transportacte, waarbij hem het Smidshuis wordt overgedragen (KI. 10, 6527), noemt hem kolonel van een regiment van de Landgravin van Hessen en kapitein hier te lande. Dit verhindert niet, dat hij in/Den Haag blijft wonen en in datzelfde jaar zijn monumentale huis op het Buitenhof zet; één van de weinige mooie oude huizen, die hier ter .stede bewaard zijn ge bleven. Widerholt verdient de korte aanteekening, die hem hier bij gewijd wordt, dus wel; meer heb ik, gezien de tijdsomstandig heden, over hem niet aan de weet kunnen komen. Op 4 Mei 1648 verschijnt hij nog '.voor notaris Rietraet; op 24 Maart 1649 is hij overleden en verschijnen zijn kinderen. (Zie in 't bijzonder ten Raa en de Bas, Het Staatsche Leger, Dl. IV)Inmiddels krijgt, op 6 Februari 1642, de Rentmeester Generaal van Noord-Holland, Mr. Willem van Nieupoort, procuratie, om op de reeds vastge stelde voorwaarden het transport namens de Grafelijkheid te be werkstelligen. Ook de grond wordt hiermee uit het bezit van de Grafelijkheid uitgescheiden: alles wordt volle eigendom van Wi derholt, zooals perceel 6/8 in den anderen, den N.W.-hoek (zie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 122