VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 109 C. HOUTEN WINKELTJES BIJ DE GEVANGENPOORT Zoowel aan den linker- als aan den rechterkant van den trech ter, die toegang geeft tot de Voorpoort, speciaal echter aan den linkerkant, vindt men, tegen de openbare gebouwen aan, houten optrekjes, waar handelaars en ambachtslieden hun waar aan de vele daar voorbijkomende „suppoosten van het Hof" hopen te slijten. Linkerkant. 1582, 3 Febr. Mathijs Melchiorsz., kramer van Mechelen, is bij „het innemen der voorsz. stadt Mechelen gansschelijck be rooftvan alle syne goeden tot syne grondelicke bederffenisse". Hij heeft nu al meer dan een jaar met zijn kramerij in de Voor poort gestaan en „was zonderlinge aldair geëxponeert geweest allen winden, soe dat hij des winters groote insupportable coude genoch tot sieck wordens toe hadde geleden”. Vraagt daarom, „dat hij achter het schutzel van des chippiers stoupe aenden muyre vande examineercamer soude mogen doen stellen een cleyn planc- ken winckelken omme daerinne syne cramerie te coop te mogen houden.” Het wordt hem toegestaan, tot wederopzeggens toe, mits betalende een jaarlijksche recognitie van 6 grooten Vlaamsch (158, 208). 1584, 17 Maart. Andries Standaertsz., schoenlapper van Meche len, vraagt in dezelfde termen als destijds Melchiorsz., aan den muur van de examineerkamer te mogen stellen een klein planken winkeltje. Rekenkamer consenteert insgelijks in dezelfde termen (158, 268). 1600, 13 Jan. De Rekenkamer vergunt Noel van Troye, af komstig van Brussel, om een houten winkeltje op te zetten tegen de Gevangenpoort, tusschen de Pauw en het huisje van den schoenlapper, 13 of 14 voet lang en van dezelfde diepte als het schoenlapperswinkeltje (161, 280 v°). 1624, 5 Sept. Prins Maurits heeft aan den Hofsingel den Stad- houderstuin ingericht (op den plattegrond van den Heer ter Meer Derval aangeduid met „Bassecour”). Er wordt gesproken van „het nieuwe gebouw van Zyne Vorstelycke Genade” (166, 331) en van „de opgaende muyr van 'den thuyn van Sijn princelycke Excie, nu nyews gebout" (207, rk bij acte van 10 Sept. 1624).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 124