HET BUITENHOF 112 D. HET VALKHUIS 17 De plattegrond van den Heer ter Meer Derval, opgemaakt vol gens kadastrale gegevens van het begin van de vorige eeuw, wekt een indruk, als zou het Valkhuis bestaan uit een groot gebouw, dat rondom een ruime, vierkante binnenplaats heenloopt. Niets is minder juist. Het is een huis, zooals de naam ook aan geeft. De graaf ging er in en uit wanneer hij lust had, zich met zijn valken bezig te houden. Nu doet dit de Stadhouder. De zorg ervoor is opgedragen aan den Valkenier. Het staat ver naar achteren en grenst aan de huizen van de Plaats (zie o.m. 167, 107 v“; mn en rk 209; speciaal ook een nader rekest van de moeder van den oorspronkelijken requestrant)Ervóór ligt een zeer groote binnenplaats, met boomen beplant en een put in het midden (zie Bos en van Harn); links en rechts daarvan bijge bouwen. Daar zullen de vogels wel huizen en daar zal zich ook wel (vermoedelijk het lange gebouw aan den Westkant) een galerij bevinden, Waar gevlogen wordt. Het kort na 1612 bebouwde perceel nr. 16 bestond uit een tot het Valkhuis behoorenden tuin, door een muur van het Buiten hof afgescheiden. Daarin een poort, waardoor men tot het valk huis toegang kreeg. 1586, 20 Nov. „Robert, Graaf van Leicester, continueert, gunt ende geeft de Conchergerie van den Huyse ende Woonstede, ge heten 't Valckhuys, (aan Philips Dierckz.), omme byden voorn. Philips dezelve Conchergerie ende Woonstede met alle zyne toe- behooren van nu voortaen te houden ende te bewaeren.” Philips zal eed doen in handen van Mr. Jan Heyn, Edelman, „onsen opper Valckenier.” (498, 15). 1612. Op 23 Febr. 1612 krijgt Philips Dircxz. (Mars), Valke nier van de Grafelijkheid en Z.Exc., die al op jaren is, voor zijn schoondochter Anna Jansdr. en haar tante Neeltje Dircxdr. ver gunning, haar leven lang in het Valkhuis te blijven wonen (164, 210; mn, rk en advRG 201). ld. Op 21 Aug. van datzelfde jaar krijgen Mars en Pieter van der Bruggen als oudste Valkeniers van Z. Ex^ie vergunning, om valken te vangen buiten 's-Gravezande en elders (498, 274 v°).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 127