HET BUITENHOF 114 E. Nrs. 6 tlm 16 HUIZEN AAN DE NOORDZIJDE VAN HET BUITENHOF van den selven i van de acte in het stuk weggevallen (155, 239 v°). 6/8 Vóór 1504. Heer Florys van Tholl, vicecureit van de kapel van het Hof. Hierna Pieter Arentsz. en later diens weduwe Elisabeth Heyndricxsdr. (De 3 perceelen vormen één geheel). 1504. Op 16 Aug. 1504 krijgt Mr. Pieter van der Goude, vice cureit van de kapel van het Hof, consent voor het huis en erf, „te bewoenen ende te gebruycken by hem ende zijn naesaten vicecureyten vande selve cappelle als zijn eyghen huys naden over- lyden ofte vertrecken van Elisabeth Heyndricx dochter, die daer ghifte aff heeft tot heuren lyve off daerof met haer terstondt overcomende indient hem doenlicken zy.” Het huis bevindt zich in zeer slechten staat. Over de onmiddellijke kosten, „die groot ende excessyf zijn omme te eyntel. die ruïne huyse” te voorkomen, is bij het copieeren register klaarblijkelijk een r*--’- 9/12 1546. In het „Huys mitte Glintinge” 1) op de Plaats woont Magdalena Willemsdr. (KI. 1, 52), weduwe van Claes van Dam. Het staat op perceel nr. X a en b, (zie Bijlage II), dat, op den plattegrond, correspondeert met het 6de en 7de perceel, van de Voorpoort afgerekend. In het daarnaast gelegen huis, richting Voorpoort, komt Jan Doublet te wonen (Jan Doublet is getrouwd met haar dochter Anneken van Dam) en daarnaast weer, in de oude huize „de Lupaert” (ook een dubbel perceel, XII a en b) haar zoon Willem van Dam, secretaris van den Hove. Aan den Zuidkant strekt zich het terrein Westwaarts uit, langs den Noord rand van het Valkhuis (nr. 17), en dan nog weer Zuidwaarts, langs den Westrand van het Valkhuis, tot op het punt, waar het terrein van de Grafelijkheid begint; d.i. op den plattegrond ongeveer bij de Zuidgrens van perceel 9. Op 26 Juli 1546 nu ver- Al in 1512 (Hb. 335) vormde de glinting de merkwaardigheid van het huis. Men weet, dat een glinting een hek is (maar dan een formeel hek, niet alleen eenbalie"), dat de stoep omgeeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 129