GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 4 Het Groene zootje, dat in 1473/74 aldaar was ge bouwd werd eindelijk op veelvuldig verzoek van de be woners in 1719 weggenomen en door een tijdelijk houten schavot vervangen, hetwelk elke keer wanneer er een executie plaats had, werd opgezet. Dit gebeurde nog in 1814 voor een vrouw, die haar man vergiftigd had. Niet alleen misdadigers kwamen in aanraking met het schavot, ook deftige bewoners van den Vijverberg had den er wel bemoeienis mee. Dit waren de afgevaardigden van Dordrecht, die in 1778 het huis No. 4 gekocht hadden. In Ising's „Het Hof van Holland” staat er een verhaal over. Toen in het najaar van 1785 de Staten van Hol land allerlei veranderingen maakten, deden zij o.a. ook het prinselijke wapen op de Vaandels der Hollandsche Garde en op de lijfgarde van de Edel Grootmogenden te voet, vervangen door het Wapen van Holland. Zij stelden een hoofdwacht op het Binnenhof tegen over het gebouw waar zij vergaderden en als zij bijeen waren moest hun lijfgarde te paard de ruiterwacht op het Buitenhof betrekken. Onder al die veranderingen was er ook een bepaling gemaakt, dat de stadhouderspoort, die alleen voor den Stadhouder en zijn familie mocht geopend worden, voort aan gedurende het vergaderen der Staten met de andere poorten zou open blijven. Het volk echter, dat den Prins verkoos boven de Regenten, schreeuwde steeds „Oranje Boven” en in ’t bijzonder was de Oranjepartij ontstemd en niet te spreken over dit willen rijden van de Staats lieden door de Stadhouderspoort. Op den 16en Mei 1786, den dag waarop de Staten bijeen kwamen, werden al die nieuwigheden in gebruik genomen en daarover was het volk zeer verbolgen, zoodat niemand het den eersten dag waagde om een anderen weg te kiezen, dan door de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 12