117 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 bleven, wat dan verband houden moet met de troebelen. 6/8 1581. of vroeger. De Regeering is, na Behalve ,,’t Huys mitte Glintinge” bezit hij ook „den thuyn mitten uuytganck opt Hoff”. (Hb. 470). 1565/70. In 1570 echter blijkt een en ander te zijn overgegaan op Mr. Anthonis van Dijck, advokaat bij het Hof van Holland (KI. 1, 860), en wel ingevolge contract van 19 Maart 1565 (KI. 3, 410). 1578. Tot in 1578, niettemin, waren 5/7 van het bezit door de van Dams nog niet overgedragen. Eerst op 10 Mei van dat jaar wordt de uitvoering van het contract perfect (KI. 3, 410). Mocht door de Rekenkamer voor het bezit van den Grafelijksgrond en voor den uitgang op 't Buitenhof aan van Dijck een acte ver leend zijn, dan is deze noch ingeschreven noch bewaard ge- den Opstand, met haar ambtenaren in Den Haag teruggekeerd. Tot deze behoort Jan Willemszoon Comans. Op 19 Mei 1575 is hij benoemd tot assis tent van den Secretaris der Staten, op 24 Aug. 1580 tot klerk van den thesausier-generaal, dien hij na 1 Mei 1584 voor een groot deel (maar zonder den titel) vervangen zal. Tot 1594, het jaar van zijn dood, zal hij financieel hoofdambtenaar van de St. v. Holl, blijven. (Alles vlgs resol. St. v. Holl.). Deze schatten hem hoog. Hij verricht zijn taak op het Binnenhof, wil graag in de nabijheid wonen en nu de kapel van het Hof geen pastoor meer heeft, staat de pastoorswoning leeg. De Prins (uiteraard niet dan op voordracht van de Staten) staat haar met haar groote vierkante erf aan Jan Willemsz. af. Niet, als gebruikelijk, bij wijze van „gift” voor het leven of voor dat van hem, zijn vrouw en zijn kinderen, maar ditmaal, bij uitzondering, in vollen eigen dom? Van eenig recht, dat de Grafelijkheid zich zou hebben voor behouden, blijkt uit geen enkel stuk. (Jan Willemsz. Comans is ambtelijk voorganger, tevens schoonvader, van Hendrik Aartsz. Doedijns, Commies ter Financie van de Staten van Holland, die eigenaar is van het huis in de eerste jaren der 17de eeuw. Zie overigens de referentie hieronder). ld. Naaste buurman van Jan Willemsz. Comans, om den hoek aan de W.-zij van het Buitenhof, is meester Arent Jansz., Hoef smid van den Hove. Comans heeft veel last van „zeeckeren pri- vaet, comende vant bovencamerken vande huysinge van mr. Arentende responderende in 't kelderken” van zijn eigen huis, „welcke privaet een groote stanck ende vuylicheyt int voorsz. kelderken is conserverende”; het geheele huis wordt er

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 132