5 AAN DEN LANGE VIJVERBERG de Mauritspoort en langs den Korte Vijverberg, maar, zegt Ising op p. 61: ,,den volgenden dag den 17den Mei moest het besluit toch gehandhaafd worden. De afgevaardig den van Dordrecht, Burgemeester Ocker Gevaerts en Pensionaris Cornelis de Gijzelaar moesten zóó van hun logement den korsten weg naar de Statenkamer nemen en wilden de Stadhouderspoort doorrijden. Bij die poort was echter het gedrang zóó sterk, dat de koets er slechts met hulp van den Drossaard en wat ruiters door kon. Gecommitteerde Raden, die met het oog op de steeds aangroeiende menigte in hun vertrek onder de Staten kamer bijeen gebleven waren, zonden aan den bevelvoe- renden officier van de Zwitsersche Garde last om de rust te handhaven en desnoods met geweld te keeren. Intusschen roerde Petting, de Kastelein van de Sche- veningsche herberg ,,de gouden Engel” zich meer dan ooit en hitsten de leden van het zoogenaamde Oranje- Corps, een exercitie-gezelschap, waarbij de winkelier Hess de eerste rol speelde, het volk op, dat de schei ding der Statenvergadering bleef afwachten. Die schei ding werd vervroegd in de hoop den tegenstand van burgers te voorkomen. De beide afgevaardigden van Dordrecht, de trap af gedaald naar het Binnenhof, gaven hun koetsier last om bij het huiswaarts keeren denzelfden weg te volgen en weder door de Stadhouderspoort te rijden, maar nauw- lijks waren de paarden tot de galerij vóór de poort ge naderd of de tierende menigte belette het voortgaan. De Hofkapper Francois Mourand greep de paarden bij de teugels en duwde de koets terug. „Leg er de zweep over! Vooruit!” mochten de heeren Gevaerts en de Gij-' zelaar den koetsier toeroepen, het baatte niet. Hoogtijd werd het voor te hulpschieten van den Dros-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 13