HET BUITENHOF 126 naam van der Couwen (KI. 8, 1220). advRG 203). ld. Op 21 Maart 1616 volgt dan het transport op den kooper Deonijs Anthonisz. van Gang tusschen 6/8 en 10/12 1617. De verhoudingen met betrekking tot den gang worden gaandeweg ingewikkelder. Doedijns is een aanmatigend man en 15 1613. Jacob Mattheusz. van Heyningen, die ook Jacob van Alphen blijkt te worden genoemd, is gestorven. Zijn wede merkt op, dat het huis van Johan de Paris hooger zal worden dan het hare en wil nu ook het hare verhoogen. Vrienden en voogden van de kinde ren hebben aangeboden, voor den bouw geld voor te schieten. Be halve het practische nut, dat zij ervan hebben zal, zal het ook strek ken „tot ciragie van de plaetse”. Op 18 Mei 1613 geeft de Reken kamer haar consent (164, 303 v°; mn, rk en advRG 202). 16 1614. Vóór de woning van de wede van Alphen staat een pot huis. Dit blijkt uit een Jehan de Paris gegeven consent tot het aan brengen van een glinting voor zijn huis, „mits deselve niet wyder wtstekende dan ontrent vier off ten hochsten vijff duym buyten de stoupen ende het pothuys van den weduwe van Jacob van Alphen ende opde hoochte van vyffdalve voet wt den drempel van zynehuysinge.” 165, 2; mn, rk en advRG 202). 11 1616. De kinderen van Bartholomeus Willemsz, staan op het punt, hun huisje te verkoopen. De kooper verlangt echter permissie, het wat te vergrooten en daarbij netjes in de rooilijn te brengen. De Rekenkamer geeft daartoe op 11 Maart 1616 consent, onder con ditie, „dat dewtsettinge nyet wyder en sal mogen gedaen werden als ten Oosten den ondersten houck van de poorte van wylen juffrouw van Dijck off Esaias Chastelijn ende ten Westen den wtstekenden houck vanden commys Doedijns." Die „uitstekende hoek” is zóó op te vatten, dat het (latere) perceel 7 in de rooilijn ligt van de poort van wijlen Chastelain (perc 12), maar dat perceel 6 daarbij ten achteren blijft. Op de groote kaart van Eland van 1681 is dit nog te zien. Blijkens de kaart van Bos en van Harn stond vóór het naar achteren springende deel een hek of glinting. Verder Oostwaarts, naar wij zagen, niet meer dan een balie. Aan de zijde van Chasteleyn, zegt de Rentmeester, zal het huisje wel 6 voet (2 M.) diep worden uitgezet (165, 161 v°; mn, rk en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 141