134 HET BUITENHOF F. HUIZEN AAN DE WESTZIJDE VAN 'T BUITENHOF TUSSCHEN DE STALLEN EN DEN N.-W.-HOEK Nrs. 1 t/m 5 48 t/m 50 en 48 flm 50 1543. In 1543 en vermoedelijk al eerder woonde op den hoek van de Markt (toen Vischmarkt, nu Groenmarkt) en de Zuidzijde van de Halste. g een dokter: Meester Anthonis Herweyer, doctoir in de medicijnen (KI. 1, 373); misschien dezelfde meester An thonis, die in het Hofboek van 1512 al voorkomt als barbier. Zijn huis heette „in Keulen” (men spelde toen „in doelen”) en met het daarbijbehoorend erf nam het een groot deel in beslag van het terrein van de huidige Bonnetterie: de geheele Z.-zijde van de Halsteeg tot aan het Buitenhof. Op den plattegrond van den Heer ter Meer Derval het op den Z.W.-hoek van de Halsteeg, als mede het (aan de Vischmarkt) daarnaastgelegen perceel, de per- ceelen 48, 49 en 50 aan het Buitenhof en alles wat zich daar- tusschen bevindt. Een deel van het erf lag dus op Grafelijkheids- grond en was, zooals het Hofboek van 1561 het uitdrukt, „by de Camer uuytgegeven”. Aan drie zijden was het omringd met een hoogen muur, ook dus aan die van het Buitenhof. 1561. In 1561 ving de klerk, die met de samenstelling van het Hofboek belast was, de opsomming van de reeks huizen, waar toe ook de dokterswoning behoorde, met de volgende woorden aan: „Nu beginnende eerst ant huys, daer meester Antonis, doctoir, placht te wonen, genaempt thuys in Coelen"; hij zegt hiervan, dat het toen eigendom was van meester Antonisz. doctoirs we duwe, genaempt Baertghen Verhoech (in andere stukken genoemd Jonkvrouwe van der Hoogh). Drie andere huizen stonden er Zuidwaarts naast. Het zijn op den plattegrond de drie laatste per- ceelen vóór den aanvang van het Klein Achterom. Als eerste noemt het Hofboek het huis van Cornelis Loeysz. Wielant. Deze was eerste deurwaarder van de Kamer van den Rade (KI. 1, 1007) en zijn huis heette „in den Briel”. In 1543 had het nog toebehoord aan Heynrick Vrancke, die er „waard" was geweest en de zoon was van Vranck Heyndricxz., een man, die een huis of wat daar van daan in de Hoogstraat gevestigd was, in het huis „in den Bok”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 149