7 AAN DEN LANGE VIJVERBERG i) 's-Gravenhage door Jacob van der Does p. 7. was overbodig en Gecommitteerde Raden tot rechtspraak gewettigd door het bevel der Staten, streken het vonnis des doods over den misdadiger. Het was inderdaad ernst. Mourand’s vrouw scheen te vergeefs in naam van haar zes kinderen om genade te smeeken; den 24sten Maart werd het schavot op het Groene Zoodje opgericht en het heele garnizoen van Den Haag kwam met geladen geweer de posten bezetten. De Heeren Gevaerts en de Gijzelaar, die zich allengs in den toestand der Gebroeders De Witt verplaatst waanden, maar die toch bij de opgewondenheid van het Oranje-gezinde volk en de lijdzaamheid der militairen onder de Garde Dragonders zelfs tot medeplichtigheid gestegen, grooter gevaar hadden geloopen dan opper vlakkig scheen wilden nochtans het doodvonnis niet laten voltrekken. Op hun voorspraak werd de straf in eeuwigdurende gevangenis veranderd en Mourand naar het tuchthuis te Gouda overgebracht. Gelukkig voor hem zou er spoediger dan iemand toen vermoedde een einde aan zijn gevangenschap komen. Mourand werd uit zijn gevangenis, waarin hij ander half jaar had doorgebracht, ontslagen. Hij werd in vrij heid gesteld, krachtens de amnestie op 27 September 1787 door de Staten van Holland en West-Friesland ge publiceerd. Twee dagen later kwam hij uit zijn kerker te Gouda, vergezeld door zijn vrouw en eenige vrienden in een wagen met vier paarden als in triomf Den Haag binnenrijden. In dien tijd was de Vijverberg schooner dan ooit met zijn eeuwenoude boomen waarop van der Does 1het gedicht maakte:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 15