HET BUITENHOF 150 G. DE STALLEN EN HET ZUIDELIJK DAARVAN GELEGEN HUIS haald). 46 en 47 De stallen. In Haagsche Schetsen III, 301, zegt Arnold Ising „dat er in het laatst der zestiende eeuw reeds een stal stond, die in 1611 vergroot werd, terwijl men er toen zuidwaarts een tweeden stal bijbouwde. De eerste heette sedert de groote, de tweede, in de Nrs. 45 t/m 47 Noot. Op het hier behandelde of daarmee samenhangende terrein hebben betrekking enkele acten van de Rekenkamer, waarvan de perceelen niét met voldoende zekerheid zijn te localiseeren. Zoo heeft een zekere Pieter Florisz., „buurman alhier in Den Hage” het Hofb. 1561 (blz. 473,', noemt hem opperman in 1522 consent gekregen tot het zetten van een klein huisje „in den gang achter Z.M. paar denstal”; het Hofboek voegt eraan toe: „opten hoeck vande Beeck”. De wanden waren aanvankelijk van leem, later van steen. In 1556 krijgt hij permissie, het op naam van één van zijn kinderen, Elisabeth Pietersdr., te stellen. (Perceel N 39 t/m 42?). In 1565 krijgt Pieter Jansz., bode van het Hof van Holland, „om ’t officie van uuytrouper vanden Haghe beter te mogen bedienen”, het recht op een doorgang van zijn achterhuis in 't Achterom, waar hij „de guide Valcke" bewoont, naar het Buitenhof. Daar bij is sprake van „een ledige plaetse tusschen dat bleyckvelt of 't erff vanden nasaet van Pieter Florisz. ende die groote stall.” (Het Stalstraatje?). Acten van 12 Juli 1538 (153, 59), 22 Mei 1556 (155, 143) en 20 Maart 1565 (156, 6 v°). Voorts danken een aantal acten hun ontstaan aan de omstandig heid, dat de achtererven van een aantal huizen in 't Klein Achterom aan de stallen belenden. Zoo treffen wij in 1567 Ot Barentsz. aan met zijn huisje „de drie Scabellen” 156, 52)in 1588 Jan Harmansz., kleerkooper (159, 167) en in 1610 de „gemeene buyren van Noort- zuyder beeck", die na het vernieuwen van den kleinen stal hun huizen weer mogen „stellen aan de nieuw opgetrokken timmeragie” (164, 68; mn, rk en advRG 200 onder 25 Oct. 1610; een acte, die ook reeds door Ising, Haagsche Schetsen III, 304, wordt aange-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 165