GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 8 u hij nog nergens Haag. Op 4 October 1697 bewoog zich over den Vijverberg een zeldzame stoet. Oostersche vorsten in schitterende kleeding, op hun mooie rossen. Russische Generaals in hun vergulden koetsen, kozakken enz., te zamen 270 personen in Oostersche pracht, vormden het Gezantschap van den Tzaar van Rusland. van Branden- met Prinses Louise Henriette van Frederik Hendrik en Amalia van en een Brandenburgsche lijfwacht 500 musketiers voorbij, toen hij naar ,,In *t midden van den Bergh staan drie rijen boomen daer hitte van de son, noch regen door kan komen Daar hoort men boven 't hooft de nachtegalen queelen, die met een soet gefluijtons hert en ooren streelen.” Maar ook de huizen worden geroemd en zegt van der Does: „Zoo zijn ’t tot aan den hoek uitmuntende gebouwen” Maar niet alleen droevige tafereelen als o.a. de ver moording van de Gebroeders De Witt op 12 Augustus 1672, konden gadegeslagen worden door de bewoners van den Vijverberg, ook vaak was er vreugde en wer den familieleden en vrienden uitgenoodigd om de fees telijke optochten te zien, die voorbij de huizen trokken. In November 1646 toog de Keurvorst burg, die verloofd was Oranje, dochter van i Solms, met zijn gevolg van 100 ruiters en het Binnenhof ging waar zijn toekomstige gemalin hem van het balcon begroette. In 1600 werden langs den Vijverberg kanonnen opge steld ter eere van Karel II, die op weg naar Engeland in Den Haag vertoefde. Voor deze gelegenheid hadden de Staten-Generaal 3 millioen gulden uitgetrokken en dat hij het goed gehad heeft, blijkt uit het gezegde, dat hij nog nergens zoo goed gesoupeerd had als in Den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 16