HET BUITENHOF 154 45 1611. Al heeft ook de Rekenkamer Hendrik van Gelder c.s. den eisch gesteld, dat bij het overtimmeren van de Beek de vensters en de deur van het huis van meester Huybrecht, den Hoefsmid, vol komen vrij moeten worden gehouden, deze klaagt er toch over, dat hij zijn uitzicht kwijt is geraakt. Ter compensatie stelt hij voor, door het zetten van een „muurken”, zijn huis in de rooilijn van den nieuwen stal te mogen brengen. Wat hem den lOden Juni wordt toegestaan (164, 131; mn, rk en advRG 201). 1626. Nadat de Hoefsmid van den Hove, Hubrecht Jacobsz., gestorven is, is zijn weduwe hertrouwd met Albrecht Berckman, zwaardveger (is wapensmid). Deze woont nu met zijn huisvrouw in het huisje naast den stal. Maar het is niet geschikt, om er zijn handwerk in uit te oefenen. Daarenboven zakt het naar één kant weg. Berckman wil nu het „muurken” aan den voorkant optrekken tot een volledigen gevel en het huis dus vergrooten. Wel wordt daarmee een venster in den zijwand van den stal dichtgemaakt, maar dit wordt weinig gebruikt. Het blijkt dan ook geen bezwaar op te leveren en op 4 Mei 1626 krijgt Berckman consent (167, 61; mn en rk 208). Hage oock onlancx sustineerden, dat aldaer meer perickels was ofte immers zo veele al by de poorte was geweest, endfe daeromme principaelycken verset is geworden." Dassignies krijgt dus zijn regenbak, mits hij den hoek in de schuinte afschut met een hek. Acte van 11 Jan. 1611 (164, 89; mn, rk en advRG 201).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 170