J 155 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 39 tlm 42 H. HUIZEN AAN DE ZUIDZIJDE VAN HET BUITENHOF, RECHTERHELFT, EN IN HET STALSTRAATJE, OOSTZIJDE Nrs. tlm N en 1549. De Hoefsmid speelde op het Buitenhof een vooraanstaande rol. Geen belangrijker element op dit hof dan de paarden. Twee groote stallen (want ook de kleine stal was groot!) leerden wij kennen; een derde lag in het midden van de Z.-zij van het hof en een vierde aan dat deel van het slop tegenover den „Cingel van den Hove”, dat later de Praktizijnshoek werd genoemd; een manége, de Pikeurschuur, die in 1593 is ontstaan, maakte het beeld compleet. Er heerschte in de hoefsmederij dan ook meesttijds een groote druk te en veel lawaai (we kennen haar ligging in den N.W.-hoek; op de kaart van de Gheyn, 1597, staat er, voor het beslaan van de paarden, een afdak vóór). In 1549 nu, is Floris Gerritsz. Hoefsmid. Het is geen levendige tijd voor wat Binnen- en Buitenhof aangaat en ten dienste van de hoogste Heeren heeft meester Floris Weinig te doen. Klaarblijkelijk meer voor hooge particulieren. Hij vraagt althans, voor zichzelf en op eigen kosten een stal te mogen maken op het stuk grond, dat op den plattegrond als perceel J staat aangeduid. Hij stelt daarbij voor, de volgende condities te maken. 1. De stal zal „an metserie, timmeraigie ende andere materialen met arbeitsloen” over de 100 Car. gids, kosten. 2. Hij zal hem voor eigen doeleinden mo gen gebruiken zoolang hij Hoefsmid is van het Hof. 3. Mocht echter „de K.Mt., de Prince, de Coninginne oft den Stadhouder inden Hage commen", dan zal „dezelve haer (d.i. dezen personen) vóór al subject blijven voor een open stall, zoe verre zy die van doen hebben oft begeren”. 4. Tenslotte, wanneer de hoefsmid sterft of, om welke reden dan ook, buiten zijn ambt geraakt, dan zal de stal van ’s Keizers wegen worden gekocht en hem of zijn erfgenamen daarvoor betaald 100 Car. gids, en niet meer. Deze voorwaarden worden aanvaard en het consent wordt verleend op 8 Mei 1549 (154, 121).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 171