HET BUITENHOF 160 „vierkante kamer” van Z.Excie. om er aen de piekeurhuyze van In 1616 wordt een zekere Barthold van Starckenborch, Capitayn van de Guarde van Zijne Excie, genoemd als possesseur van „de Witte Molen’’ (165, 215). „staende bij de Stallinge van Z.Exc:e. op 't Buitenhof alhier”. Maar het huis is wat klein, om er ook haar te herbergen. Op 13 Sept, krijgt ze dus vergunning, boven de kelderkamer en het achterkeukentje van het huis te timmeren een „vierkante kamer” (163, 213). L 1608. Jor. Edzert van Sterckenburch 1) heeft, zooals we zagen, een „kamer” (bijgebouw) van de kaatsbaan in huur. Hij heeft nu ook een keuken noodig en vraagt aan de Rekenkamer, öf die kamer te koopen, óf een keuken voor hem, te bouwen. De Rent meester, op 15 Nov. 1608, adviseert tot den bouw. Bij apostille van 3 Dec. 1608 wordt dienovereenkomstig beslist (386). M 1609. „Nieuwe wercken en reparatie Z.Exeie.” (vD 86). J achter 1610. Joost Guldemondt is gestorven en zijn zoon Jan bewoont nu het geheele huis. Veel wil dit niet zeggen, want het is zeer licht gebouwd en uitermate bouwvallig: het dak lekt als een mandje, de vloeren zijn vergaan. Daarenboven is ,,supplts huys- gezin dagelijcxs vermeerderende met veele kinderen” (zoo staat het er!). Daar hij „een dienstmaecht met een winckelknecht ende jongen oft twee in sijn huys moet houden, overmits hy van zynen Ambachte geen knechten buytens huys en can krygen; ende over mits de cleyne commoditeyt van 't huys, dat boven maer een off- dack en heeft; (moeten) deselve dienstmaecht, knecht ende jongens met syne kinderen al tsaemen onder (dit) offdack (liggen), sonder dat sy vanden anderen connen gesepareert zijn.” Hij wil dus niet enkel repareeren, maar ook een verdieping („vierkant") op zijn huis zetten. Kosten ca. 400 pond. De Rekenkamer ziet het dwin gende van dezen maatregel wel in en zal de helft van het bedrag restitueeren in twee termijnen; de andere helft zal, insgelijks in twee termijnen, door Guldemondts opvolgers worden gerestitueerd, zoodra het huis op anderen overgaat. Acte van 6 Jan. 1610 (164, 1 v°).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 176