167 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 M 1650. Op 5 Mei 1650 wordt René de Nicastre uit zonderlinge gunste toegestaan, zijn huis te laten bewonen bij eenen Jean Saleste, „sich alleenlicken generende mettet houden van commensalen, son- der dat by hem eenige herberge of taverne sal mogen worden ge houden, off oock een uythangh-bort off eenich ander teycken, hoe- danich het soude mogen wesen, voorde voorsz. huysinge gehangen off gestelt, op peene van te verliesen ’t effect van desen.” (Apostille, ingeschr. 5 Juni 1650, bij acte van 8 Febr. 1642, 170, 67). volger in rekening zal mogen brengen! Het wordt den 31sten Mei 1646 bepaald op 16.000 pd. Zelfs op 27 Mei 1648 bevestigt de Prins, dat diegene, die als stalmeester in de plaats zal komen van Anthony de Chans, promptelijk aan hem, zijn erfgenamen of actie- of rechtverkrijgenden het vastgestelde bedrag van 16.000 pd. zal moeten betalen (171, 79 v°; mn met ampliatie 217).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 183