HET BUITENHOF 180 G 1620. We zagen, hoe Riccen, lid van de Rekenkamer, zijn uiterste best en meer dan dat heeft gedaan, om uit de moeilijkheden met de queruleerende Laps te geraken. Op 20 Juli 1620 krijgt hij eindelijk rust. Dan is klaarblijkelijk de weduwe van Jan Aertsz. Lap gestorven en verkoopt Jan Lap van Abcoude, de oudste zoon, ook het laatste, van de weduwe afkomstige vierdepart aan den bezitter van het overige deel van het huis (vD 97) loopende planken heining een hoek en zette zich Z.waarts langs den Beekoever voort. Wat nu den Diefsteen betreft, deze heeft zich Z.waarts niet verder uitgestrekt dan tot de voortzetting van de scheids lijn tusschen perceel J en dat van Guldemondt. Zoo koopt dan Doe- dijns, ter verkrijging van een achtererf, van Kiggelaer het brokje grond tusschen den Diefsteen en de planken heining en van Gulde mondt een strookje grond, loopend langs de aftakking van de Beek van af den stal (perceel J) tot aan de zuidelijke grens van Gulde- mondts perceel. Dit alles is echter grafelijksgrond en dus vraagt hij, den 10™ Jan. 1619, de Rekenkamer om consent. Dit wordt hem den 17™ Mei 1619 verleend (166, 32; mn en rk 205). Dat deel van de aftakking van de Beek, dat zich nu op zijn erf bevindt, zal hij dem pen en vervangen door een riool, waarop hij een aansluiting aan brengen zal op het erf van de Kiggelaers, om dezen de afwatering te hergeven, die ze door bet verlies van het verkochte terrein zijn kwijt geraakt (Gem. Arch., Eigendomsbew. Buitenhof). H 1620. Bij apostille d°. 27 Maart 1620 op een door hen ingediend rekest wordt de weduwe en den kinderen van Pieter Gillisz. Kiggelaer toegezegd, dat ze bij 't ophouden van de „gift” een vergoeding van 1000 pd. zullen ontvangen (167, 259). F 1622. Wij zagen, dat na den dood van Bonzer, in 1611, de „Oude Lavanderie" aan diens weduwe en erfgenamen gekomen was. Nadien is het huis klaarblijkelijk weer aan de Grafelijkheid vervallen. In 1622, althans, geven Gecommitteerde Raden aan Johan Houckgeest, opvol ger van Bonzer als Kamerbewaarder van de Staten, bevel, het huis te betrekken (212, rk als bijlage van acte van 20 Mei 1636).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 196