11 AAN DEN LANGE VIJVERBERG 1) Het Hof van 's-Gravenhage door A. Ising. 't geweer en vaandels Naast die koets reed de Stalmeester Graaf van Rand wijk, twee pages stonden voorop, terwijl twee Hellebar- diers aan weerszij voortschreden en een detachement Gardes-du-Corps zich aansloot. Drie koetsen met zes paarden voerden twee Staatsdames, twee Staatsjonk- vrouwen en twee jonkvrouwen mede, Vier Staten-trom- petters, acht boden met ongedekten hoofden en twee kamerbewaarders kondigden het naderen van Hun Hoog- Mogenden; in zestien koetsen met lakeien naast de por tieren waren Gedeputeerden ter vergadering van de Staten-Generaal gezeten. Acht boden van dat hooge College volgden en daarop een gelijk getal boden van Hun Edel Mogenden de Raden van Staat, die de twaalf koetsen met Gedeputeerden uit den Raad van State voorafgingen, zes boden met twee kamerbewaarders volg den wederom, terwijl de gansche trein door een detache ment Garde-Dragonders gesloten werd. Langs den weg stond de Haagsche Schutterij geschaard, die met het slaan van den marsch en het presenteeren van haar groet bracht, de officieren spontons buigend. Óp den terugrit ging de stoet wederom over den Vijverberg, waar de Bruidegom de plaats innam van den Erfprins van Oranje tegenover zijn Bruid1). Alle burgers en ingezetenen werden geadverteerd op den 19en hunne huizen of straten daarvoor te illuminee- ren, te beginnen acht uur en te eindigen om twaalf uur. Ook had langs den Vijverberg jaarlijks op den eer sten Zondag na Paschen een processie plaats van de Dominicanen, ter eere van den H. Vincentius Ferrerius, schutspatroon van het Klooster aan het Lange Voorhout met fraai geborduurde vanen en misgewaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 19