185 VAN OMSTREEKS 1550 TOT 1650 BCD 1575. Jan Hanneman zelf (die overigens, behalve Rentmeester-Generaal, ook „Houtvester vande duynen ende wildernisse vant Caple opt Hoff in Den Haege” was, een door Her tog Albrecht in 1391 aan het Kapittel geschonken goed, liggende onder ’s-Gravezande 498, 38 vo.) schijnt aanvankelijk Spaanschgezind te zijn geweest. Op 3 Febr. 1568 werd hij vanwege den Hertog van Alva aangesteld, om „te ontfangen ende in zijn handen te nemen alle de roerende ende onroerende goederen van sulcke gevluchte, verlopen ende latiterende personen, die de (daartoe aangewezen) commissarissen hebben ofte sullen doen opscrijven. toeslaen ende in onse handen stellen in den stede van Leyden, Gouda, Woerden, Schoonhoven, Oudewater ende Yselsteyn ende in de omleggende dorpen," (195, 115, vo) Later maakte hij deel uit van de Prinsgezinden (Smit, Geuzentijd 182). daertoe van outs staende”. Hij komt dan tot de ietwat ontstellende conclusie, dat dit is het huis „jegenwoordel. gepossideertbyde Secretaris vanden Heeren Staten Nicolaes Doublet”. Hij merkt dan ook op, dat de vroegere Timmerman, vader van den tegenwoordigen, dus wel heel anders „geaccomodeerd” is geweest dan de zoon! (195, advRG bij acte van 21 Febr. 1601). Jan Hanneman heeft trouwens niet slechts het Timmerhuis (BCD), maar ook het daarnaastgelegen, door den bode Willem Jansz. gebouwde huis (E) in zijn bezit gehad. Dit blijkt uit de volgende acte. E 1574. Jan Hanneman is 23 Apr. 1573 gestorven (Timareten II, 18). De Opstand tegen Spanje woedt hevig voort. De door Prins Willem geleide regeering van Holland bevindt zich in Delft, de Spaansche tegenregeering is uitgeweken naar Utrecht. De eerste be noemt op 28 Apr. d.a.v. als Hannemans opvolger zijn zoon Pieter, doctor in beide rechten (497), de tweede, op 13 Mei d.a.v., Ingel- bert van der Zande (495, 204). 1) Dezelfde tegenregeering nu, gunt op 21 Juni 1574 bij Kon. Besluit (op 14 Nov. 1575 in 't 711» Boek van Appointemente geregistreerd) aan Dirck Jansz. van Woerden „een cleyn huysken ende erffve, staende op het Nederhoff tusschen de hysse vanden Tymmerman ende de Lavandierie, laestmael beseten by Jan Hanneman, die nu overleden es.” (156, 285 v°). Een ander Kon. Besluit, onder dezelfde verhoudingen op 14 Nov. 1575 in Utrecht uitgevaardigd en op 18 Nov. d.a.v. gere gistreerd, gunt aan „Albnse de Laloo, griffier van onssen raede van Holl.t, de bewooninghe ende besit vande huysinghe van onsen Mr. Tymmerman van ons Hoffs inden Haege mitten erffve, staende op ons voorsz. Nederhoff voorwaerts vande Turffschuyre, jegenwoirde- lycken vacerende mit den overlyden van Johan Hanneman, Rent/-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 201