HET BUITENHOF 186 ’t eind van deze bijlage. Gen.1." (156, 286 v»), Laloo’s overigens volkomen platonische benoe ming tot Griffier dateert van 3 Sept. 1573 (495, 214). 9 In 1599 doet hij afstand; 4 Maart wordt in zijn plaats benoemd Pieter Bor, de bekende geschiedschrijver (498, 140 vo). De Heer J. Smit (Jrb. 1923, 114) zegt, dat Willem Hanneman toen gestorven was, maar dit is onjuist. 2) Pieter, de griffier, was zelf weer vader van Adriana, wier man de van haar af komstige lijnbaan, waaruit het Nachtegaalspad (Parkstraat) is ontstaan, in 1614 aan Burgemeesters en Regeerders van Den Haag heeft verkocht (Jrb. 1911, 186). Van ouds bezaten de Hannemans hier, in verband met het bezit van het door Jhr. Graswinckel beschreven huis, uitgestrekte terreinen (Hofb. van 1512 en 1561), 3) Zie noot aan ’t eind van deze bijlage. 1578. De man heeft zeker nooit een voet in het huis gezet. Op 12 Apr. 1578 vinden wij er, zooals te verwachten was, Mr. Pieter Hanneman. Dirck Hanneman, Secretaris en Controleur van den Hove van Holland, bewoont dan het huis op perceel G (belendingen H, vD 95). Of beide zoons zijn van den overleden Rentmeester-Gene raal? Misschien is Dirck een broer (st. 1583). Pieter, de opvolger van zijn vader als Rentmeester-Generaal, heeft van dit ambt klaarblijkelijk alspoedig afstand gedaan wegens zijn benoeming tot Griffier van het Hof van Holland. Tot Rentmeester-Generaal is toen benoemd Willem Hanneman, ongetwijfeld'een andere zoon van Jan. In 1580 zien wij hem in functie (Haak, Oldenbarnevelt, R.G.P. 80, blz. 55) i). Zoo wel Willem als Pieter, die overigens ook Hoogheemraad van Delfland is (Timaraten; ook Dolk, Delfl. 710), worden door Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel in zijn studie over het Paleis aan den Kneuterdijk in het Jrb. 1937, blz. 40, genoemd. Jhr. Graswinckel geeft meer détails over de Hannemans, speciaal over Jan en diens vader, Pieter den oude. Zie ook Timaraten II, 17/18 2). B t/m E 1583. Pieter Hanneman is als griffier het vroegere Timmerhuis niet blijven bewonen. Maar ook Willem is er niet ingetrokken. In 1583 wordt het uitgegeven aan Nicolaas Doublet, die het 27 Dec. 1582 van Pieter gekocht heeft (27, 307). Hij is een zoon van Jan Doublet, afkomstig uit Mechelen, dien wij (zie 9/12, 1546) op de Plaats al hebben ontmoet, en trouwt met Theodora, een dochter van Coenraet de Rechtere, den Secretaris van de Staten van Holland. Hij heeft vier zusters en één broer, Philips, die ouder is dan hij en in 1588 Ontvanger-Generaal van de Unie wordt (Herald. Bibl. 1880, 255; zie ook P. L. Muller, De Staat der Ver. Nederl., 392 en 408). In 1585 wordt hij Substituut van den Secretaris van de Staten van Holland, van zijn schoonvader dus (Resol. St. v. Holl. 18 Apr. 1585).3) In de stukken, waarin hij genoemd wordt, laat hij echter het woord

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 202